นิวนอร์มอลดูแลสิ่งแวดล้อม


เพิ่มเพื่อน    

    
    การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์หลายมิติ มีหลายสิ่งเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป หรือนิวนอร์มอล (New Normal) เช่น มนุษย์เงินเดือนในหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้าน (Work From Home) ได้เรียนรู้และสัมผัสกับการทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น 
    นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ อย่างเช่น  ห้างร้าน สถานประกอบการหลายประเภทต่างปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนด ทำให้สูญเสียรายได้ จึงต้องหันมาศึกษา เรียนรู้ และพัฒนา หาวิธีการขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ และผันตัวเองมาเป็นร้านค้าออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ  
    ดังนั้น ต้องยอมรับว่าหลังจากนี้ไปทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวเองให้รองรับกับการเปลี่นแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเองก็ต้องเร่งปรับตัวเองเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ที่จะมีเรื่องดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
    อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐและเอกชนยังเป็นปัจจัยสำคัญ โดยในช่วงแรกภาครัฐอาจทุ่มไปกับการเยียวยาประชาชนเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย น่าจะถึงเวลาที่ภาครัฐและเอกชนควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยจากภายในอย่างแท้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมหากต้องเผชิญกับวิกฤติที่อาจมีขึ้นในอนาคตได้
    แต่การลงทุนนั้นต้องสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ซึ่ง สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้นำนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ อุตสาหกรรม 4.0” มาพัฒนาต่อยอดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน และสร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงได้จัดทำหลักเกณฑ์นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ หรือ Smart Eco เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ.  
    ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม การปล่อยมลพิษ การกำกับดูแลและบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการด้านความปลอดภัย รวมทั้งจัดการระบบขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอัจฉริยะ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปล่อยมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    นอกจากนี้ ยังมีระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะ ที่มุ่งไปที่การจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ, ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอัจฉริยะ เพื่อกำกับดูแลและบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ, ระบบป้องกันด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ เพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
    และยังต้องมีระบบขนส่งอัจฉริยะ เพื่อการจัดการระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาคารอัจฉริยะ เพื่อการปรับปรุงและออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    อย่างไรก็ตาม จากบทวิจัยของฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มองว่าวิกฤติครั้งนี้เป็นโอกาสลงทุนในสาขาที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต อาทิ กลุ่ม  อาหาร ซึ่งเป็นสาขาพื้นฐานที่ไทยมีความพร้อมและเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย วิกฤติโควิด-19 ชี้ให้เห็นความสำคัญ ดังนั้นการทำให้ “ครัวไทยเป็นครัวโลก” เป็นเรื่องที่ไม่ยาก   
    กลุ่มการแพทย์ สาธารณสุข และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โควิด-19 ทำให้ทั่วโลกใส่ใจกับคุณภาพของบริการสาธารณสุขและการแพทย์มากขึ้น ขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านการให้บริการด้านการแพทย์อยู่แล้ว จึงควรใช้จังหวะนี้เร่งลงทุนการแพทย์แบบครบวงจร ทั้งการผลิตบุคลากรและการพัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัย 
    ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤติในโอกาสที่จะดึงนักลงทุนกลุ่มนี้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย.

บุญช่วย  ค้ายาดี


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน