เทศบาลตำบลบางเดื่อ”คว้ารางวัลเมืองสิ่งแวดล้อม โชว์จัดการขยะ-คืนชีวิต“ไม้ประจำถิ่น”


เพิ่มเพื่อน    

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง 16 แห่ง ขับเคลื่อนโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยเปิดรับเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ และนำเทศบาลที่มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมมาต่อยอดเพื่อเข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ เพื่อนำแผนพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี มาวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นของตัวให้บรรลุถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

          

พล.ต.สมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเดื่อ กล่าวว่า เทศบาลตำบลบางเดื่อได้เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2562 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนในพื้นที่ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินโครงการด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจนประสบความสำเร็จ

 

 

โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนในตำบลบางเดื่อต้องลุกขึ้นมาทำงานเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อม เพราะชุมชนของเรามีที่ตั้งใกล้กทม.ทำให้การพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรและสถานประกอบการขยายตัวเข้ามาในพื้นที่และทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นจนเกิดปัญหาขยะและน้ำเสียตามมา ขณะที่เทศบาลบางเดื่อมองเห็นปัญหาในจุดนี้ จึงได้ผลักดันนโยบายส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขึ้น

 

พล.ต.สมพงษ์ กล่าวต่อว่า การทำงานของเราเริ่มจากการเรียนรู้การคัดแยกขยะกระทั่งมีการนำร่องก่อตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลแห่งแรกเมื่อปี 2557 ภายในชุมชนหมู่บ้านธรรมสุธี โดยมีการเปิดตลาดซื้อขายวัสดุรีไซเคิลทุกวันที่ 20 ของเดือน ซึ่งปรากฏว่าได้รับผลสำเร็วด้วยดีก่อนจะมีหมู่บ้านอื่น ๆ ให้ความสนใจมาร่วมโครงการอีกกว่า 10 แห่ง โดยแต่ละกลุ่มจะกำหนดวันซื้อขายวัสดุรีไซเคิลกันเอง รวมทั้งจัดทำบัญชีรับจ่ายและบริหารเงินกันเอง โดยเทศบาลมีหน้าที่เพียงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก และวัสดุอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานเท่านั้น โดยทุกกลุ่มจะส่งข้อมูลการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ให้กับกองสาธารณสุข เพื่อรวบรวมเป็นสถิติไว้

 

นอกจากการจัดการขยะรีไซเคิลแล้ว ยังมีกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมหมู่บ้านปลอดถังขยะ กิจกรรมบึงประดิษฐ์เพื่อเฝ้าระวังและบำบัดน้ำเสียในคลองบางเดื่อซึ่งเป็นแหล่งน้ำในชุมชน และที่สำคัญ คือ การจัดการขยะจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งนำร่องในหมู่บ้านไพฑูรย์แกรนด์วิลล์ โดยที่หมู่บ้านแห่งนี้จะมีการคัดแยกขยะชัดเจนตั้งแต่ในบ้านจนถึงพื้นที่ส่วนรวม ขณะที่บริเวณภายนอกบ้านแต่ละหลังจะมีถังแยกขยะประเภทอาหารสดมาวางไว้ หรือที่ทุกคนเรียกว่า “ถังข้าวหมู” โดยทุกวันจะมีรถเข้ามาเก็บเพื่อนำไปให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้เป็นอาหารหมู อาหารเลี้ยงปลา หรือทำปุ๋ยหมักต่อไป  ซึ่งนับเป็นการบริหารจัดการขยะข้ามชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการหนึ่ง

 

ด้าน นายฐนยศ รัตนปรีชาชัย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเดื่อ กล่าวว่า อีกหนึ่งโครงการที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของเทศบางตำบลบางเดื่อ คือ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นมะเดื่อซึ่งในอดีตมีอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่ชุมชน แต่จากการขยายตัวของเขตเมืองทำให้ต้นมะเดื่อถูกทำลายจนหายไปอย่างมากมาย เทศบาลจึงเกิดความคิดริเริ่มวางแผนเพื่ออนุรักษและฟื้นฟูต้นมะเดื่อให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตำบลอย่างยั่งยืน โดยใช้ต้นมะเดื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดธรรมชาติ รวมถึงนำต้นมะเดื่อมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเป็นสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน รวมถึงทำผลิตภัณฑ์จากมะเดื่อ เช่น สบู่สมุนไพร เป็นต้น นายฐนยศ กล่าว


"สามสัส" "เชิดหุ่น" อยู่หลังโรงมาพักใหญ่ ปรากฏว่า หุ่นค่อยๆ หาย เหลือ "เห้..." ยืนโรงอยู่ไม่กี่ตัว นายโรงเริ่มถึง "ทางตัน"! แถมแนวร่วมตามมหา'ลัยและพวกเอ็นจีโอที่หากินกับเงินหลวงแต่ร่วมวงทะลวงเจ้า ก็ออกอาการ "เห็บหมา"

ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'