ปลุกท่องเที่ยวชุมชนสูโควิด


เพิ่มเพื่อน    

 

                การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก แม้กระทั่งประเทศไทยเองก็เช่นกัน เพราะการท่องเที่ยวนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า 3 ล้านล้านบาท แต่การแพร่ระบาดทำให้รายได้เกือบเป็นศูนย์ แต่ก็ต้องยอมรับว่าแม้เราจะได้รับผลกระทบ แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยก็ถือว่ายังมีศักยภาพ และมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงการบริการที่ประทับใจ และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูกกว่าประเทศอื่นๆ ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆ ของโลก

                ภาครัฐจึงพยายามที่จะผลักดันให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของไวัรัสโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของไทยทั้งภาพรวมและระดับชุมชนฟื้นตัวช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศและชุมชนอีกครั้ง   

                และจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัวโควิด-19 รูปแบบการท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงไป หันมาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น ดังนั้นองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จึงได้เร่งยกระดับการท่องเที่ยวระดับชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ที่เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเข้าถึงและการรองรับการท่องเที่ยวปราศจากอุปสรรคของคนทั้งมวล

                ซึ่งล่าสุดได้จับมือกับ 17 องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ที่จะรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ของจังหวัดได้ยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกายได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการที่ทันสมัย มีความปลอดภัย ด้วยราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับและต่อยอดการพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

                ซึ่งการอำนวยความสะดวกนั้น เริ่มตั้งแต่การร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีการจัดการการท่องเที่ยว ที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล) พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสถานบริการต่างๆ อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม 

                ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผอ.อพท. ได้ระบุว่า “การบูรณาการทำงานร่วมครั้งนี้ จะมีตั้งแต่การปรับปรุงพัฒนา ตึกอาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร จุดแวะพัก และบริการที่เกี่ยวข้อง ให้มีอารยสถาปัตย์ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น ให้เข้าถึงการบริการอย่างสะดวกสบาย เช่น ทางลาด ที่จอดรถ ห้องสุขาอารยสถาปัตย์ และป้ายสัญลักษณ์  เฟรนด์ลี่ดีไซน์ เป็นต้น

                พร้อมทั้งยังย้ำอีกว่า การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเปิดประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นพื้นที่เชื่อมโยงอีกหนึ่งเส้นทางเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เติบโต อย่างมั่นคง และพร้อมบูรณาการร่วมกับโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ปลอดภัยจากการแพร่ระบายของโรคไวรัส COVID-19

                อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมในช่วงภาวะที่การแพร่ระบาดขอบงไวรัสโควิด-19 ยังไม่หยุด โดยเฉพาะในต่างประเทศที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลง บรรดาเหล่านักท่องเที่ยวก็ต้องระวังตัวการ์ดต้องไม่ตก และรัฐบาลเองก็ต้องเร่งปิดช่อวโหว่ของการแพร่ระบาดที่มาจากต่างประเทศให้ได้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันการระบาดในรอบที่ 2 ไม่ให้เกิดขึ้น.

บุญช่วย ค้ายาดี