MEA ร่วมภูมิใจ ไทยอันดับ 1 เริ่มต้นธุรกิจโลก 2563 ชูบริการ Doing business พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล


เพิ่มเพื่อน    

 

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ 3 จังหวัดสำคัญ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความภาคภูมิใจตามที่ U.S. News & World Report เผยผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก ประจำปี 2563 หรือ Best Countries to Start a Business 2020 ให้ "ประเทศไทย"ติดอันดับที่ 1 ของโลก ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ

จากทั้งหมด 73 ประเทศทั่วโลก

 

ทั้งนี้  MEA พร้อมตอบรับนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการขอใช้ไฟฟ้า การพัฒนาระบบบริการเพื่อการเข้าถึงระบบราชการ และการเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณูปโภคที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีราคาถูก

 

นอกจากนี้ MEA ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยที่เข้ารับการประเมินความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ หรือ The Ease of Doing Business ด้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2020) ประจำปี พ.ศ. 2563 มีคะแนนเป็นอันดับที่ 6 ของโลก เป็นการแสดงถึงคุณภาพบริการของ MEA ที่ส่งเสริมการลงทุน การทำธุรกิจในประเทศไทยจากทั้งนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย