สปส.เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ พร้อมโชว์ศักยภาพด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


เพิ่มเพื่อน    

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ อาคารอำนวยการสำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และนางกิตติมา วิญญูวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ในโอกาสสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เข้ารับการคัดเลือก “รางวัลเลิศรัฐ” สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้พิจารณาผลการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 โดยในวันนี้ (16 ก.ค. 63) จะเป็นการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 หมวดที่ 2 “ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ” ซึ่งคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดตรวจประเมินขั้นสุดท้าย ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี และเพื่อให้คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีความเข้าใจในภารกิจของสำนักงานประกันสังคมมากยิ่งขึ้น

 

จึงได้จัดแสดงนิทรรศการ แสดงให้เห็นถึงการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และนายจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีความโดดเด่น สู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ได้แก่ โครงการการให้บริการกรณีทันตกรรม โดยไม่ต้อง สำรองจ่าย การดำเนินโครงการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 1506 โครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” การสร้างนวัตกรรมการบริการแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและผู้ประกันตนทุพพลภาพ การบริหารการลงทุน การขึ้นทะเบียนนายจ้างผ่านระบบ WPD การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การบริหารพนักงานประกันสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน การดำเนินการระบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานกองทุนเงินทดแทน (e-Compensate) และโครงการเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย “บวร” (Thailand Social Security Network)

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะมีการ ลงตรวจพิจารณา ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน สำนักงานประกันสังคม อีกครั้งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นี้ ในเรื่องด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งสำนักงานประกันสังคม พร้อมเสนอกระบวนงาน ในการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการทำงานเพื่อบริการลูกจ้าง ผู้ประกันตน และนายจ้าง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพร้อมก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของสำนักงานประกันสังคม ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แรงงาน มีหลักประกันที่มั่นคงต่อไ


วันนี้…“วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ๖๙ พรรษา“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาล ที่ ๑๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"