นายกรัฐมนตรี-ครม. เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมฯ วัดสำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ พลัง “บวร” เข้มแข็งยึดมั่นศาสนา- เศรษฐกิจพอเพียง-วิถีวัฒนธรรม


เพิ่มเพื่อน    

 

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนท้องถิ่นให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายสรุปความเข้มแข็งของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน ด้วยพลัง “บวร” จากนั้นผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้นำบวร นำชมนิทรรศการผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดสำโรงเกียรติ การสาธิตการจักสานตะกร้าจากหวายและเครื่องไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ CPOT อาทิ ผ้าไหม ผ้าทอมือ และการละเล่นพื้นบ้าน “มะม็วด”

 

 

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ที่มีความโดดเด่นใน ๓ มิติ คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน นอกจากนี้ยังได้นำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ แหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญเร่งด่วน อาทิ การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

 

 

ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนคุณธรรมฯขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ทั้งสิ้น ๓๙๘ แห่ง โดยเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๕๔ แห่ง ซึ่งชุมชนคุณธรรม ฯ วัดสำโรงเกียรติ เป็นต้นแบบที่มีความโดดเด่นเป็นแหล่งเรียนรู้ของอ.ขุนหาญ เป็นชุมชนเผ่าเขมรที่ยังรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าไว้เป็นอย่างดี มีพระสงฆ์ คือ พระครูอรุณปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ใช้มิติทางวัฒนธรรมนำการพัฒนา ให้คนในชุมชน ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปัญหาสังคมลดลง ปัญหาการพนัน ทะเลาะวิวาท ยาเสพติดลดลง ผู้คนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่วนราชการในพื้นที่เป็นพลังบวรที่ร่วมกันขับเคลื่อน

 

 

ในส่วนของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีการพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเข้าร่วมโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จัดให้มีเส้นทางท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชนเผ่าเขมร อาทิ ที่พักแบบโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่าย สักการะหลวงพ่อพระตาตน ชมปราสาทตำหนักไทร เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม สร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สร้างคนดี สังคมดี อยู่ดี มีสุข นอกจากนี้ ภายในชุมชนยังมีการพัฒนาการผลิตสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ อาทิ ตะกร้าหวาย เสื่อต้นไหล ไม้กวาดทางมะพร้าว ทอผ้า ทำน้ำสมุนไพร ไข่เค็มดินภูเขาไฟ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วย


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์