วธ.ยกย่องชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนกอก อุดรธานีเป็นต้นแบบ ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย


เพิ่มเพื่อน    

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านโนนกอก ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ประธานชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานศึกษา  ศิลปินพื้นบ้าน และชาวชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนกอก ให้การต้อนรับ

          ในโอกาสนี้ ปลัดวธ. ได้เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนฯ ณ อาคารกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก นิทรรศการผ้าโบราณบ้านโนนกอกและหมอนขิดอีสานโบราณ ลานสาธิตภูมิปัญญา จุดย้อมผ้า อาทิ การสาธิตย้อมเส้นไหม ฝ้าย การมัดย้อมผ้าฝ้ายจากสีดอกบัวแดงและสายบัวแดง โดยที่นี่มีการย้อมผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ คือ การย้อมสีผ้าด้วยกลีบดอกบัว ดอกบัวแดงย้อมได้ถึง 3 สี กลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนว่า มาที่โนนกอกต้องมาดูผ้าย้อมบัวแดง การสาธิตบีบข้าวปุ้นสด การสาธิตทำข้าวเขียบ (ข้าวโป่งโบราณ) จากนั้นเยี่ยมชมโรงทอผ้าโบราณโนน การสาธิตงานประดิษฐ์ ใบตอง ใบเตย ขันหมากเบ็ง การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ ฯลฯ

          ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในเรื่องของการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ  การรักษา และหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม การต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม โดยการนำพลัง บวร  บ้าน วัด โรงเรียน มาสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง มีความโดดเด่น 3 ด้าน คือ 1. คนในชุมชนประพฤติตามหลักศาสนาที่ตัวเองนับถือ 2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 3. สืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย

          “ขอชื่นชมชาวชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนกอก และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมดำเนินชีวิตตามหลักธรรมศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ชุมชนมีความเรียบง่ายแบบสังคมชนบท คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในวิถีของตนเอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอกแห่งนี้เป็น 1 ใน 100 ชุมชนต้นแบบ ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ที่ได้ใช้พลัง บวร  ในการนำทุนทางวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไปต่อยอด ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับเป็นชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour บ้านโนนกอก และได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก รวมทั้งมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าหมี่ขิดโบราณบ้านโนนกอก สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวชุมชน เป็นตัวอย่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายสู่ชุมชนอื่นต่อไป” ปลัด วธ. กล่าว


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"