ข้าราชการพร้อมใจ ถวายสัตย์ปฏิญาณ วันเฉลิมฯในหลวง


เพิ่มเพื่อน    

 "ในหลวง" พระราชทานสิ่งของ-เวชภัณฑ์การแพทย์ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 2 แห่ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ศาสนา" จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลทั่วประเทศ 28 ก.ค. มท.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี-พลังของแผ่นดิน

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 09.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 2 แห่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
         ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.จักรพงษ์ หอมไกรลาศ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่คนไร้ที่พึ่ง และเจ้าหน้าที่ จำนวน 545 คน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
         ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายไพศาล ล้อมทอง เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 131 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
         ในการนี้ หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ขุดลอกคูคลอง และเก็บวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำภายในสถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่งให้สะอาด มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ และสร้างขวัญกำลังใจให้คนไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
         เช่นเดียวกับที่วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดถนน กวาดและเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชในคูคลอง และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และชุมชนซอยโซดา ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังมีหน่วยแพทย์พระราชทานมาให้บริการตรวจรักษา และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และมีโรงครัวพระราชทานมาประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่จิตอาสาพระราชทานที่มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วย
    ที่ห้องราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เวลา 08.30 น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธี
    โอกาสนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และนำข้าราชการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา
    ทั้งนี้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ค.2563 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสดังกล่าว รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้แสดงความจงรักภักดี ปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชปณิธาน และพระบรมราโชวาทต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมลงนามสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์อีกด้วย
         ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
    นายอิทธิพลกล่าวว่า ทุกคนพร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานด้านการสืบสานและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนง ให้คงอยู่คู่ชาติไทยอย่างเต็มกำลัง และตลอดเดือนมหามงคลยังได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและภูมิภาค   
         นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับองค์กรเครือข่าย 5 ศาสนา กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2563 ได้แก่ 1.ศาสนาพุทธ ศน.ร่วมกับวัดต่างๆ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยส่วนกลางจัดพิธีนวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 26 ก.ค.63 ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดพิธีสมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 26 -31 ก.ค.63 ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด นอกจากนี้ ยังมีองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมในวันที่ 28 ก.ค.63 อาทิ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล วัดบางนาใน จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 26-29 ก.ค.  
    2.ศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถ.คลอง 9 แขวงคลอง 10 เขตหนองจอก จัดกิจกรรมวันที่ 29 ก.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และสวดดุอาอ์ขอพร จากนั้นมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ ทำความสะอาดศาสนสถานต่างๆ 3.ศาสนาคริสต์ จัดพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ณ คริสตจักรทั่วประเทศ 4.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จัดพิธีอธิษฐานจิตถวายพระพร ณ เทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ในวันที่ 28 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. และ 5.ศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์ของศาสนาซิกข์ สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา ในวันที่ 28 ก.ค.63.
    
   


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก