MEA จัดอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ สู่การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1/2563


เพิ่มเพื่อน    

นางสาวผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานเปิดการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างอาชีพ และสร้างเครือข่ายในการป้องกันความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชนให้กับผู้ที่สนใจจากชุมชนในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ MEA โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 อบรมภาคทฤษฎี และวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เป็นการอบรมภาคปฏิบัติ และทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ณ อาคารฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

 

 

MEA ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้จัดการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดย “กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่ง MEA ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมยังมีโอกาสได้รับการอบรมการติดตั้งระบบชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EV Charger รวมถึงร่วมให้บริการด้านไฟฟ้าแบบครบวงจรผ่าน Application MEA e-Fix เสริมสร้างรายได้เป็นเครือข่ายตัวแทน MEA ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ อีกด้วย


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'