พล.อ.ประวิตร ประชุม คกก.ป่าไม้แห่งชาติ รณรงค์ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ12สิงหา ขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า/ ป้องกันไฟป่า น้อมนำพระราชดำริ"คนอยู่กับป่า" ปรับปรุงอากรที่เหมาะสม กระตุ้นศก.ภาคส่งออก


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อ 6 ส.ค.63  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา09.30น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563  โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

ที่ประชุม ได้รับทราบมติ ครม.เห็นชอบร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติแล้ว เมื่อ 6 พ.ย.62  รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุง แก้ไข กม.เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และตอบรับกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งรับทราบเรื่องโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าโดย ทส.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาป่าไม้ ทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับ ยศ.20 ปี ซึ่งกำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ร้อยละ 35 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทร้อยละ 5 เพื่อเป็นการพลิกฟื้นผืนป่า  สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัย และที่ทำกินในพื้นที่ป่า สามารถอยู่กับป่าได้ อย่างยั่งยืน  ตามแนวทางพระราชดำริ  คณะกรรมการฯได้พิจารณาเห็นชอบ การยกเว้นอากรขาออก ไม้เศรษฐกิจ/ไม้แปรรูป และปรับลดอัตราอากรขาออก ไม้ท่อน เพื่อส่งเสริม การส่งออกภาค ศก. รวมทั้งเห็นชอบ การขยายกรอบเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

พล.อ.ประวิตร  ได้กำชับ ทส.ให้เร่งขับเคลื่อน โครงการปลูกป่า และการป้องกันไฟป่า ตามแผนงาน  น้อมนำแนวพระราชดำริ "คนอยู่กับป่า" ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ และชุมชน  ฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและฟื้นคืนระบบนิเวศต้นน้ำ  ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการรักษาป่า ป้องกันไฟป่า และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำหลาก น้ำท่วม อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม

 

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าว รณรงค์ขอให้ทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ที่คนไทยทั้งชาติได้น้อมนำปฏิบัติมาทุกปี อย่างต่อเนื่อง


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก