‘จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.’ เยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ จ.สุราษฎร์ธานี มอบงบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน-บ้านพอเพียงชนบท 721 หลัง


เพิ่มเพื่อน    

 

รมว.พม.เยี่ยมประชาชนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สุราษฎร์ธานี/ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคมนี้  นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทีม One Home พม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ พบปะเยี่ยมเยียมประชาชนที่ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม  พร้อมทั้งมอบงบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน-บ้านพอเพียงชนบท  โดยมีเป้าหมายซ่อมสร้างบ้านเรือนที่ยากจนในปีนี้รวม 721 ครัวเรือน  งบประมาณ 13 ล้านบาทเศษ

 

โดยในวันที่ 7 สิงหาคม  เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีม One Home พม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ตำบลท่าทองใหม่  อำเภอกาญจนดิษฐ์  และชุมชนนิคมสร้างตนเองพระแสง  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ตั้งแต่เด็กแรกเกิด  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  คนไร้ที่พึ่ง  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ซึ่งวันนี้ตนในฐานะตัวแทนของรัฐบาลได้เดินทางมาพบประชาชนด้วยตัวเอง  ด้วยการลงพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. จำนวน 5 ครอบครัว  พร้อมมอบถุงยังชีพ  เงินสงเคราะห์กลุ่มเประบาง  รถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 20 คัน   

 

รมว.พม.มอบรถเข็นสำหรับคนพิการจำนวน 20 คัน

 

จากนั้น รมว.พม.และคณะ  ได้เดินทางไปที่ชุมชนนิคมสร้างตนเองพระแสง  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. ที่มีภารกิจในการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ที่อยู่ในนิคมเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  สวนปาล์มน้ำมัน  สวนยางพารา  ฯลฯ  โดย รมว.พม. ได้เยี่ยมชมกิจกรรม  ชิม ชม โชว์ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งมอบเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กในครอบครัวยากจน  จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  และส่งมอบนมผงสำหรับเด็กที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 10 ราย  เพื่อให้เด็กที่จะโตเป็นอนาคตของชาติมีความแข็งแรง  และควรมีโอกาสได้เรียนหนังสือ เพราะการลงทุนด้านการศึกษาจะเป็นโอกาสให้พวกเขาในอนาคต

 

การลงพื้นที่ครั้งนี้  ทำให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคของประชาชนว่ามีอะไรบ้าง  และจะได้ช่วยแก้ไขอย่างรวดเร็ว วันนี้เราจะไม่มาแค่แจกรถเข็น  มอบเงิน  และจากไป  แต่เราจะดูแลและติดตามความคืบหน้าของการช่วยเหลือในระยะยาว  เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป  ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายว่า กระทรวง พม. ไม่ได้ทำงานเพียงกระทรวงเดียวอีกต่อไป   โดยเราจะทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ”  รมว.พม.กล่าว

 

รมว.พม.เยี่ยมประชาชนที่ อ.ท่าฉาง

 

ส่วนในวันนี้ (8 สิงหาคม)   นายจุติ ไกรกฤษ์  รมว.พม. พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. นายถาวร  พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง  และนายสมชาติ ภาระสุวรรณ  ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  เดินทางไปยังโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขาถ่าน  อำเภอท่าฉาง  เพื่อเยี่ยมและมอบบ้านพอเพียงชนบทให้กับประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 5 ราย  ดำเนินการโดยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน  และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทประจำปีงบประมาณ 2563      

 

นายจุติ  ไกรฤกษ์  รมว.พม.กล่าวว่า  พอช.ทำงานอย่างเต็มที่  วันนี้มีความพร้อม  สามารถซ่อม-สร้างบ้านได้อีกมาก  โดยใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลขับเคลื่อนเรื่องบ้านพอเพียง  จะช่วยขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  และต้องสนับสนุน พอช.ให้ดำเนินงานได้เต็มที่  และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านพอเพียงจนสำเร็จ

 

 

“บ้านพอเพียงเป็นบ้านที่เกิดขึ้นตามมติของชุมชนในตำบล  โดยการผ่านเวทีประชาคมที่เห็นร่วมกันว่าครอบครัวใดสมควรจะได้รับ  ไม่ใช่ว่าหน่วยงานต้องเป็นผู้ชี้เป้าหรือชี้นำ   สภาองค์กรชุมชนเป็นฐานรากของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  เพราะว่าฟังเสียงของชาวบ้านส่วนใหญ่  เป็นการสนองตอบการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชน  เพราะชุมชนเป็นผู้พิจารณากันเอง  ปัจจุบันมีสภาองค์กรชุมชนตำบลจำนวน 7 พันกว่าตำบลทั่วประเทศไทย ซึ่งในปี 2563 นี้ได้ของบประมาณบ้านพอเพียง จำนวน 11,500 หลัง  โดยจะให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องบ้านพอเพียงต่อไป”  รมว.พม.กล่าว

 

นายจุติกล่าวในตอนท้ายว่า  กระทรวง พม. มุ่งดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 999 บาท  โดยการเคหะแห่งชาติ  นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ  เตรียมพร้อมหลังสถานการณ์โควิด-19  เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในวิถีชีวิตใหม่  โดยรัฐบาลพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้โอกาสกับทุกคน

 

ในการเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้  รมว.พม.ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการซ่อมสร้างบ้านเรือนผู้เดือดร้อน  ฐานะยากจน  ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทรวม 46 ตำบล จำนวน 721 ครัวเรือน  งบประมาณ 13,750,500 บาท 

 

งบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท  ฟื้นฟูชุมชนจากวิกฤตโควิด 19  จำนวน 47 ตำบล  วงเงิน 3,135,000 บาท   และงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 44 ตำบล สมาชิก 51,864  คน วงเงิน 15,559,200  บาท  และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  

 

 

นางวันจุรี   สุวรรณรัตน์ ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการบ้านพอเพียงชนบท จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2563 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 46 ตำบล 721 ครัวเรือน งบประมาณ 13,750,500 สร้าง-ซ่อมเสร็จแล้ว 227 ครัวเรือน  อยู่ระหว่างดำเนินการ 494 ครัวเรือน 

 

ส่วนโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขาถ่าน ได้รับการสนับสนุนในปี 2563  จำนวน 21 ครัวเรือน งบประมาณ 399,000 บาท  ปัจจุบันดำเนินการสร้าง-ซ่อมแล้วเสร็จ จำนวน 18 ครัวเรือน เหลืออีก 3 ครัวเรือนอยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขาถ่านได้ใช้กลไกของสภาองค์กรชุมชนตำบลในการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีพัฒนาในพื้นที่ เพื่อร่วมกันสร้าง  ซ่อม  ออกแบบ  และวางแผนการทำงานทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  แข็งแรง  มีสภาพเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย รวมถึงส่งเสริมเชื่อมโยงงานพัฒนาอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่มีความเดือดร้อนให้ดียิ่งขึ้น

 

รมว.พม.มอบบ้านพอเพียงให้ประชาชนที่ ต.เขาถ่าน  อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก