เชิญชวนร่วมพิธี-กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ12สิงหาฯ


เพิ่มเพื่อน    

 

รัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคมนี้ นายกฯ นำทำกิจกรรมส่วนกลางที่ท้องสนามหลวง เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ พร้อมสวมเสื้อสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม

    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12  สิงหาคม 2563 รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ในส่วนกลางจัดพิธี ณ  ท้องสนามหลวง นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 89 รูป โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภริยา  ในส่วนภูมิภาค มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลาง สำหรับในต่างประเทศ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
    2.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.  ในส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง งดการจัดริ้วขบวน ในส่วนภูมิภาค มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง สำหรับในต่างประเทศ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ สวนจิตรลดา ในวันพฤหัสบดีที่ 13  สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยไม่มีการจัดริ้วขบวนเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และขอพระราชทานให้มีผู้แทนออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และมอบหมายให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม
    3.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 19.19 น. ในส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นพิธีต่อเนื่องจากพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยภริยา ในส่วนภูมิภาค มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับในต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
    4.การจัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันสุข ปลูกรัก" โดยนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส จะมอบถุงปันสุข สิ่งของเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันให้เด็ก และร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ปล่อยปลา และเลี้ยงอาหารเด็ก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
     5.หน่วยแพทย์พระราชทาน กองแพทย์หลวง และกองแพทย์ราชสำนักและแพทย์ประจำพระองค์  ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และกู้ชีพชั้นสูง รวมทั้งการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรณีที่มีความจำเป็นแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย (รถตรวจโควิด-19) มาให้บริการที่ท้องสนามหลวง จำนวน 3 คัน
    6.การจัดกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม 3 แนวทาง ได้แก่ 1.การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการแจกถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้แก่เด็ก สตรี และการดำรงชีวิตของครอบครัวที่ขาดแคลน 2.นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและการฝึกอาชีพให้แก่สตรี และ 3. การจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะของอาหารปรุงสด โดยแบ่งรอบการบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็น 2 รอบ ได้แก่เวลา 10.00-12.00 น. และรอบเวลา 15.00-18.00 น.
    7.การเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดจนตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก และจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ด้วยความสมัครใจ การประดับไฟนั้นให้มีระยะเวลาตามความเหมาะสม
    8.การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ และการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลของคณะบุคคล และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีกรมประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
    9.การถ่ายทอดสดการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเผยแพร่ภาพและเสียงทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ทุกสถานี สถานีโทรทัศน์ Thai TV  Global Network สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT World สื่อออนไลน์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
    10.การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500 ตัว ระยะเวลาในการแสดง 10 นาที ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ซึ่งศูนย์บังคับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ตั้งอยู่ที่สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
    สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชนได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน.

 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน