พลังเงียบแสดงตัวพรึ่บ! แห่ลงชื่อต้าน 10 ข้อเรียกร้อง 'ธรรมศาสตร์จะไม่ทน'


เพิ่มเพื่อน    

15 ส.ค.63 -  ดร.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

#การแสดงตัวของพลังเงียบบางส่วนในสังคมไทย

แถลงการณ์กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ฉบับที่ 1

ตามที่มีการชุมนุมของนักศึกษากลุ่ม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีการปราศรัย และสื่อต่างๆบนเวที ตลอดจนแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ เนื้อหาล้วนแล้วแต่ล้อเลียน จาบจ้วง บิดเบือน และหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง ประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ที่ได้ทราบการกระทำที่บังอาจเหิมเกริมของคนกลุ่มนี้ มีความรู้สึกห่วงใยและกังวลใจอย่างยิ่ง ที่เยาวชนของชาติมีทัศนคติและการแสดงออกที่จาบจ้วงบังอาจเช่นนี้ และปรากฎภายหลังว่ามีกลุ่มอาจารย์/อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย 120 ตน ออกแถลงการณ์สนับสนุนการกระทำของนักศึกษาเหล่านี้ อ้างว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว

พวกเราประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ดังรายนามข้างท้ายนี้ มีความเห็นว่า การกระทำและข้อเรียกร้อง 10 ข้อของกลุ่ม “ ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” และกลุ่มอาจารย์ที่ลงนามสนับสนุน เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพแสดงออกไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง เพราะเป็นการแสดงออกที่บิดเบือน ใส่ร้าย ละเมิดสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรง จนถึงขั้นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนไทย พวกเราจึงขอใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกว่า ทนไม่ได้อีกต่อไปกับการกระทำของนักศึกษาและอาจารย์เหล่านี้ ตลอดจนผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ขอคัดค้านการกระทำและข้อเรียกร้องทั้ง 10 ข้อของคนกลุ่มนี้และขอให้รัฐบาล-เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ และระงับความแตกแยกในสังคมไทย

ผู้ร่วมลงนามในแถลงการณ์
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.เกรียง. ตั้งสง่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ พญ.คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ศาสตราจารย์.นพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ศาสตราจารย์.พญ. นริสา ฟูตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ศาสตราจารย์ ดร.อุรา ปานเจริญ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ศาสตราจารย์.ดร. พิชญ์ ศุภผล วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์  ภัทโรดม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงส์อุเทน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
13. รองศาสตราจารย์.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15. รองศาสตราจารย์ นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล สำนักวิชาสารสนเทศ ศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
16. รองศาสตราจารย์ สีปาน ทรัพย์ทอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ข้าราชการบำนาญ
18. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ วิชิรมาลา ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ อดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน  หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญพรรณ สุวรรณสิงห์ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลัคน์ เตชะพงศธร ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ใจกว้าง อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล อาจสูงเนิน (อ.เกษียณ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยงศรี  พัฒนกิจจำรูญ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณงาม เง่าธรรมสาร สำนักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารดา  กีระนันทน์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวัฒน์  ขจรศิลป์  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสวรรณ กรกชมาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี เลิศกรกิจจา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรณ เตียรถ์สุวรรณ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จิตต์พินิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย วารีสะอาด หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41. นางสาวสมคิด บัวเพ็ง อดีตอธิบดีกรมทรัยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42. นายปราการ เมฆสุภะ อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
43. นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนัก กระทรวงการคลัง
44. พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์  ผู้อำนวยการ รพ วิชัยเวชฯ
45. พญ.โมฬี นาคสาร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยายาลหนองคาย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
46. นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม
47. แพทย์หญิงสุวรี เดชกิจวิกรม กุมารแพทย์ รพ.รวมแพทย์พิษุณโลก
48. นพ. วิชชาธร  ธีรธัญยธรณ์กุล  นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
49. อาจารย์ พลัฏฐ์  ยิ้มประเสริฐ  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยทักษิณ
50. ม.ร.ว. ยงยุพลักษณ์ เกษมสันต์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51. ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
52. พันเอก(พิเศษ)นพ. ชาคริยา ธีรเนตร กุมารแพทย์ รพ พระมงกุฎเกล้า
53. ดร.ธัศษณพัฒน์ ปานพรม กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
54. พญ. น้ำทิพย์ จันเทรมะ
55. เรือเอก นพ. สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล กุมารแพทย์โรงพยาบาลรามคำแหง 
56. นพ. ยิ่งยศ จันทรางศุ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ
57. นพ.ชเนษฎ์ ศรีสุโข ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีสุโข
58. ท.ญ. พงษ์ศรี บรูดวิค อดีตอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
59. ดร. ศุภากร ศิลาเกษ คณะวิศวะฯและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่
60. น.ส.ชุติกานต์ เจริญพานิช ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานกำกับกฎเกณฑ์ และกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย
61. นาย อภิสิทธิ์ ลิมศุภนาค ผู้อำนวยการอาวุโส บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
62. นาย ชาญวิชญ์ วิศรุตานันท์ ผู้จัดการ บ.วิศรุตานันท์ กรุงเทพมหานคร
63. นาง อรทัย กังวาลวชิรธาดา (อ.เกษียณ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64. ดร. ชาตรี พงษ์วิไลย์ ผอ.วิศวกรรม บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป
65. นาย ต่อเกียรติ เดี่ยววาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บ. เอ็นไดเท็คจำกัด
66. ม.ร.ว. ยงยุพลักษณ์ เกษมสันต์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67. อาจารย์สรวรรณ วัฒนวิกย์กิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
68. อาจารย์จิรารัตน์ ธนสารสมบัติ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
69. อาจารย์ จริณ แก้วสนิท ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
70. นายโกเมศ จงอุดมเลิศ ประชาชน
71. นางศิริพร นันตา ข้าราชการบำนาญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและวฃสิ่งแวดล้อม
72. นาย ฉลอง  ธรรมธร   วิศวกร
73. นาย ธีรชัย หล่อวินิจนันท์กรรมการผู้จัดการ Fineline Industry Co., Ltd
74. นางวิไล อุทัยไพศาลวงศ์ ประชาชน
75. นางสาว.ปภัสมน มั่นสุขผล  อาชีพอิสระ
76. นางสาว สุภาพร หวานเสนาะ ประชาชน
77. นาย สมบัติ เปี่ยมอยู่ ประชาชน
78. นายนิรัติศัย  อินทรท่าฉาง บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
79. นาย อนันต์โชติ  งามชัยพิสิฐ ผู้จัดการรีสอร์ท
80. อาจารย์ปรัชญา ใจสุทธิ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
81. นางวลัยลักษณ์ อนุพันธนันท์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
82. นาย ภราดร พวงหัตภ์ ประชาชน
83. นาง จิตติมา แพ่งสภา ประชาชน อ ปากช่อง จ นครราชสีมา
84. นาง บุญโสม อภิบุณโยภาส ประชาชน
85. นายวิษณุ เซ็นบัว นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
86. อาจารย์ อัจฉราวรรณ เนืองนิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
87. นายสัมฤทธิ์ ทิพย์สุราษฎร์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักตรวจสอบการดำเนินงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
88. นาง ดลฤดี บุนนาค จูฑะศรี ข้าราชการบำนาญ สถาบันการอาชีวศึกษา
89. นางสาว นัทธ์ชนัน พรสุขจันทรา รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
90. นายมณเฑียร มณีเทศ ผู้อำนวยการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
91. นาย สันติ บูรณะพาณิชย์กิจ ข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
92. นายธีระศักดิ์ มุ่งดี บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ผู้จัดการศูนย์วิภาวดี
93. นางสาว มนต์ทิวา ศิริอุบล ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
94. นางเจษฎี แก้วศรีจันทร์ ประชาชนจังหวัดสงขลา 
95. นางกรณพัฒน์  เย็นบำรุง เจ้าของกิจการ
96. น.ส.นลินรัตน์ นาคงาม ประชาชนกรุงเทพมหานคร
97. นางดวงจันทร์ เสาร์สวัสดิ์ศรี ประชาชนกรุงเทพมหานคร
98. น.ส.รัตน์วิยะดา อัมไพจิตร ประชาชนกรุงเทพมหานคร
99. น.ส.พัดชา บุญพจนสุนทร ประชาชนกรุงเทพมหานคร
100. น.ส.ทิพย์สุดา วนภูติ ประชาชนกรุงเทพมหานคร
101. น.ส.รัชนา บุญล่อง ประชาชนกรุงเทพมหานคร
102. นางกาญจนา คงน้อย อดีตพนักงานของการประปานครหลวง
103. นางสงกรานต์ นิลนาค เจ้าของกิจการ
104. นายกิตติชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หิรัญ เอส.เสวี จำกัด
105. นายณัฐพล จันทรศรีวงษ์ ประชาชนชาวเพชรบูรณ์
106. ร้อยเอก ทรงกลด ชื่นชูผล ประชาชนชาวพิษณุโลก
107. นางสาว ขณิษฐา เขียวกล่ำ ประชาชนกรุงเทพมหานคร
108. นาย ศิริชัย  สุคันธมาลย์  เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
109. นาย ณภัทร พรหมพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็กเปอณ์ไทซ์ พาร์ทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
110. พันเอก(พิเศษ) หญิง สมพร สิทธิสมวงศ์ ข้าราชการบำนาญทหาร
111. นาย ภูมิ สิทธิสมวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก University of Washington
112. น.พ.วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113. นาย ประเวทย์ อัศวมนชัย ข้าราชการเกษียณ
114. นางกอบแก้ว อัครคุปต์ ข้าราชการเกษียณ
115. นางแสงทิพย์ วัฒนสุวกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
116. นางวลัยลักษณ์ อนุพันธนันท์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทย
117. นาย ศักดา อารุณี นักผังเมือง 8  กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
118. ทพ.ยุทธนา พินิจกิจ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.หันคา อ.หันคา ชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข
119. นายเกรียงไกร บัวบูรณ์ อาชีพอิสระ
120. นางพัชราภรณ์ ทับธนะ เจ้าธุรกิจส่วนตัว
121. นายปรีชาวุฒิ   นาคยิ้ม  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคเถิน 
122. นางวันเพ็ญ แบลง มาอุ่น ประชาชนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ประเทศฝรั่งเศส 
123. นายสิรภพ ไชยจันลา ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง
124. อาจารย์ สินีนาฎ พลแสง ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
125. นาง ธนภณ หลิมปิชาติ เจ้าของกิจการใน ตลาดไท
126. นายสุทธิศักดิ์ ถาวรสุข ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
127. นาย นิรันดร์ เจียรสนอง ผู้จัดการฝ่าย PTTGC ,PTTRY
128. นางกรกช  บำรุงสวัสดิ์ อดีตครูชำนาญการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
129. กัปตัน โยธิน ภมรมนตรี อดีต นักบินบริษัทการบินไทย
130. นางฐนิตกาญจน์ ชมิตต์ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง ประชาชนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ประเทศฝรั่งเศส 
131. ดร. สมควร บุญศรีนุกุล โรงแรมรักเอย จังหวัดระยอง
132. นายเสฎฐา  เลิศฤทธิพงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต บ.เอไอเอ จก.
133. นางสาวกัณฐมณี  อโนมาศ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
134. นายปัณณทัต ภวัตปวรปรัชญ์ ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
135. นายปิยะ หอมรส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
136. นายชัชวาลย์ บุญคุ้ม พนักงาน บริษัท พี.ซี. โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
137. นาย ภูวนาถ ไตรรัตน์  ทนายความ
138. นางสาวใจสิริ รอดแก่นทรัพย์ ประชาชน
139. ว่าที่ ร้อยตรี พิเชษฐ์ พงศ์ศิริสุขภิญญา Director of Human Resources Dusit Thani Krabi Beach Resort
140. นาย วสันต์ นกไม้ Technical Support and Trainer บริษัท Scania Siam Co.,Ltd 
141. นาย วุฒินันทช์ วรรณมาตย์ ประชาชน
142. นายกฤษณะ ชำนาญ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กองระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลางจังหวัดนครปฐม
143. อาจารย์ศรีสอางค์ ดีประชา ข้าราชการบำนาญ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
144. นส. ภัทรวลัย อนันตสิริภัทร์  กรรมการผู้จัดการ บ. พี. เอ. แบงค็อก จำกัด
145. นายชัชวาลย์ ประภาสัย สาธารณสุขอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรินทร์
146. นางสาว เจตนา ทวีโคตร ประชาชนจังหวัดชลบุรี
147. นาย นิรุธ คงชู   พนักงานบริษัทเอกชน จังหวัดพังงา
148. นายกิตจา ธนาพิพัฒนกุล เจ้าของกิจการ จังหวัดเชียงใหม่
149. นาย ชัยรัตน์  ยอดบุตร ศิษย์เก่า นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รุ่น ๒๕๑๑
150. นายธนกร อนุพันธนันท์ ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
151. นางสาวปานจันทร์. ณ นคร ที่ปรึกษากรรมการโรงพยาบาลศิครินท์หาดใหญ่
152. นางสาว ชูใจ ชูสุวรรณ. อดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งสง. อ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
153. นายอนงค์  อุรารื่น ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัด เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
154. อาจารย์สมชาย  ภู่สุโข ข้าราชการครูบำนาญ
155. นายศิริชัย ลีศิริเจริญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคิร์ฟ อินสไปร์ จำกัด
156. น.ส.ศุภางค์ พนธารา ผจก.ส่วนสำนักงาน บริษัทเอกชน
157. นางพิมพ์พิชชา บุญเนตร์ เกษตรกร
158. นาง อัญนี วณภูมิ ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
159. นายชูชาติ ศุภเนตร์ ประชาชน
160. นาย ธรรมรงค์ สรษณะ เจ้าของกิจการ
161. นาง จุฬาภรณ์ สรษณะ เจ้าของกิจการ
162. นาย จรัญ แวววรวิทย์ กรรมการ บริษัท สายไฟฟ้าไทยยาซากิ
163. นางนฤมล จัตุพร เจ้าของกิจการ บริษัท จัตุพรซัพพลาย 2010 จำกัด
164. นาย วีระ สุขแสงดาว ข้าราชการเกษียณ
165. นายเสรี พิพัฒนชัยภูมิ ข้าราชการเกษียณ
166. นาย อภิดุลย์ วิโรจน์วัฒนกุล ประชาชน
167. นายสมพร เจริญสุข ข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรฯ
168. นส.วิไล มุ่งเจริญวัฒกุล นักบัญชีอิสระ
169. นาย อัษฎางค์ ถมประดิษฐ์ Senior technician สังกัดหน่วยงาน P-MN-HD1 บริษัท PTTGC 
170. นางช้องมาศ อันตรเสน ข้าราชการบำนาญ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ
171. อาจารย์ ดารานิจ  รักษพลเดช ข้าราชการบำนาญ มศว.ประสานมิตร
172. นางสาวณัฐชยา สิงห์โนนตาด เจ้าของกิจการบริษัทส่งออก จังหวัดนครพนม
173. นางสาวอัญชลี แก้วมณีเดช ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี
174. นางสาวกนกทิพย์ แก้วภิรมย์ พนักงานบริษัท NMB-Minebeathai co th
175. นางสาวธรทิภา นุสิทรัมย์ เจ้าของกิจการ สำนักงานบัญชีทีเอสการบัญชี
176. น.ส.ยุพิณ บุญโญปกรณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
177. นางนัทธมน  กล้ารบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลาดเหนือ
178. นางสาวรัญญิการ์ พูลสิทธิ์  ประชาชน
179. นายวิโรจน์ จันทโชติกูล ข้าราชการบำนาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
180. นาย อรรถวุฒิ บุญมี ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
181. น.ส. นงลักษณ์ ประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
182. น.ส.ชื่นชม บูชาธรรม ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย)
183. นายวิทยา ไพรสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
184. นางสมจิต กรวิภาสเรือง ประชาชน
185. อาจารย์ บรรจง เครือแก้ว โรงเรียนหนองโพวิทยา อ.โพธาราม จ. ราชบุรี
186. นาย ปรมะ เย็นใจ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
187. นางปราศัย  ยอดสกุล  ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ(ครู)
188. น.ส.ปวีณา  นพรัตน์  รองปลัดเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร สังกัด กระทรวงมหาดไทย
189. นางตวงพร  ชั้นไพศาลศิลป์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น  ต.ท่าไม้  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
190. นาย วันชนะ วงษ์ประดู่ พนักงานบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเอกชน
191. นางสาวราตรี ชลแดง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานนโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
192. นายศักดิ์ชัย ธรรมปรีชาถาวร เจ้าของบริษัท เจเอสเค จ๊อบ เซอร์วิส จำกัด
193. อาจารย์รัชนัย ไข่แก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
194. นายวิรัตน์  ราชวงษ์  วิศวกร ผู้บริหาร บริษัท หกขา จำกัด สังกัด
195. นาย ฌานิศ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
196. นางสาว จารุวรรณ จันทิมาพงษ์ ข้าราชการบำนาญกระทรวงการคลัง อดีตที่ปรึกษากรมธนารักษ์
197. นางสาว ชุณหกาญน์ ลาดสีโท ประชาชน
198. อาจารย์ หฤทัย กิตติอำพน สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
199. นางสาวธันยพัฒน์ เสริมส่งวิทยะ ผู้จัดการทั่วไป Fur & Interior Decor Company Limited
200. นางจารุพร จันทร์มี กรรมการผู้จัดการ Fur & Interior Decor Company Limited
201. นางสาววันฤดี ทองทา กรรมการผู้จัดการ Fur & Interior Decor Company Limited
202. นางยุพิน สำราญดี คนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์ (Fossveien 125, Hvittingfoss 3647, Norway, ทำงานอยู่ที่ Kongsberg Automotive, Norway.) 
203. นางจงกลรัตน์ วิจิตรเวชการ นักแปลอิสระ
204. นพ.โสพันธ์ บวรสิน สังกัด กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
205. นายธรรมราช สิงห์กฤตยา เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
206. นางสุกัญญา กำหนดแน่ ประชาชน
207. นาย ปุณณชิ บรรลือศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
208. นายจักรชัย ตรัยภัตร์ อาชีพอิสระ
209. นายธฤทธิ์ ไทยเกิด วิศวกรอิสระ
210. พ.ต.ท.วิชาญ  นุ้ยแนบ รอง ผกก.ฝฝ.สท.ตร.
211. นาย อนรรฆ สุวรรณชาติ, Operations Manager, Kelvion Inc., OK, USA
212. นาง วัลภา สุวรรณชาติ, nutritionist, Jenks Public School, OK, USA
213. นาย ปัณณ์ สุวรรณชาติ, นักเรียน, Brigham Young University, UT, USA
214. นาย โปรด สุวรรณชาติ, นักเรียน, Jenks High School, OK, USA
215. นาย สมบูรณ์ สุวรรณชาติ, เกษียณราชการ, Chicago, USA
216. นายปารเมษฐ์ พงศ์พิริย์ นักผังเมืองอิสระ
217. นาย ณธีพัฒน์ ดุลยธรรมพงศ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. สบาย แพคจิ้ง
218. นาย สนธยา วัฒนโกศล ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์
219. นายไพโรจน์ ชัยชำนาญ ข้าชการบำนาญ ภูเก็ต
220. นายบัญชา สุขแสงชู ข้าราชการบำนาญ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
221. นายอำไพ วิจิตรเวชการ อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
222. นางยาใจ วิจิตรเวชการ ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
223. นายเกษม บุรินทรามาตย์  อดีตหัวหน้ากองการพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
224. นางสาวเสาวณีย์ บุรินทรามาตย์ อดีตพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
225. นายปิยะวัฒน์ จิระศิริโชติ พนักงานบริษัทเอกชน
226. นาย นวมินทร์ แสงใสแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
227. นายชัยวัฒน์ ชูพันธุ์ เกษตรกร
228. นายวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
229. นางสาวพิชญ์สินี ศักดิ์นรงค์ เจ้าของกิจการ
230. ดร.จีรัฎฐ์ สินธุอารีย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
231. นางสาวณีชชา อักษรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
232. นางภรภัทร สนองคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
233. นายพิชิต มหชาญชวลิต Picito Company Limited
234. นางปทุมทิพย์ ว่องพยาบาล พนักงานบริษัท
235. พ.อ.อ.สุวาที นันทวงศ์ อดีตข้าราชการทหารอากาศ ช่างอากาศยาน ประจำฝูงบิน 103 นายช่างประจำเครื่องส่วนพระองค์ F-16 
236. น.ต ประเทือง นิลวิเชียร สถาปนิก
237. นายสุนทร ตันศิริ ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
238. นางพนัชกร  วงศ์พิทักษ์  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี
239. นางขวัญจิตร นาคงาม ประชาชนกรุงเทพมหานคร
240. นางจิตติมา แพ่งสภา ประชาชนกรุงเทพมหานคร
241. นางสาวปัทมาภรณ์ บุญธูป ประชาชนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ประเทศแคนาดา
242. นายประทุม บุญธูป ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์
243. นางเล็ก บุญธูป ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์
244. นาง อินทริยา หนูเทพ ผจก.ฝ่ายขาย บริษัท สุภาพรรณ
245. นายสุรชัย ยอดศรี ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
246. นางสาวสุพรรณี สมานญาติ ข้าราชการบำนาญ
อาจารย์/อดีตอาจารย์/ประชาชนท่านใดต้องการลงนามคัดค้านการชุมนุมและข้อเรียกร้องของกลุ่ม "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน"  โปรดแจ้งมาที่ หมอตุลย์ [email protected] ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน/สังกัดด้วยครับ ขอบคุณครับ


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"