ศาลอาญา ออกประกาศ 5 ข้อกำหนดเข้มเตือนละเมิดศาลอาญา


เพิ่มเพื่อน    

15 ส.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเข้าศาลอาญา รัชดา  เจ้าหน้าที่ศาลได้นักประกาศประกาศศาลอาญา เรื่องข้อกำหนดศาลอาญา มีติดประกาศไว้เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่จะเข้าไปภายในบริเวณศาล โดยประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในบริเวณศาล และเพื่อให้กระบวนการพิจารณาดำเนินไปด้วยความเที่ยงธรรมและรวดเร็ว รวมถึงมิให้คู่ความดำเนินกระบวนพิจารณาในทางก่อความรำคาญหรือในทางประวิงให้ชักช้า หรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควร

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 30 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 จึงให้วางข้อกำหนดศาลอาญาไว้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดประพฤติตนใช้คำพูดหรือกิริยาในทางที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ก่อความรำคาญส่งเสียงดังในทางประวิงให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาชักช้าหรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควร หรือกระทำการในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมยั่วยุจงใจสนับสนุนใดๆในการกระทำดังกล่าวรวมถึงกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน ตลอดทั้งให้เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจตราคัดกรองอนุญาตให้บุคคลใดเข้าออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นในอาคารศาลและบริเวณรอบศาลอาญา

ข้อ 2 ห้ามมิให้นำหรือใช้โทรโข่ง ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียงรวมถึงอุปกรณ์ขยายเสียงต่างๆหรือการกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันในอาคารศาลและบริเวณรอบศาลอาญาเว้นแต่จะได้รับอนุญาต

ข้อ 3 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้หรือสามารถใช้ในการถ่ายภาพบันทึกหรือเสียงบันทึกภาพ หรือเสียงหรือทั้งภาพและเสียงถ่ายทอด(live) เผยแพร่ภาพหรือเสียงทั้งภาพและเสียง รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกันเข้ามาในบริเวณเขตศาลอาญา 

ข้อ 4.  ห้ามบันทึกภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและเสียงไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น(live) หรือการกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันในอาคารศาลและบริเวณศาลอาญา

ข้อ 5. ห้ามมิให้กระทำไม่ว่าโดยวิธี ใดๆ ให้ปรากฏและเผยแพร่ซึ่งภาพหรือเสียงหรือทั้งภาพและเสียงการถ่ายภาพภาพยนตร์ บันทึกภาพและเสียงถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะทางสื่อโซเชียลมีเดีย หรือการกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันในอาคารศาลและบริเวณศาลอาญา

ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำดังกล่าวถือว่ากระทำความผิดละเมิดศาลอาญา

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก