ศจย.ปลื้มผลรณรงค์คนเลิกสูบบุหรี่ในช่วงโควิดระบาด ได้รับการตอบรับดี แม้หลังคลายล็อกแล้ว ก็ยังลดละ-เลิกสูบต่อเนื่อง


เพิ่มเพื่อน    


 

26ส.ค.63-ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผยผลสำรวจ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนหลังผ่อนปรนโควิด 19 แบบควิก โพล ในช่วงมาตรการผ่อนปรนสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) เพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพ และรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ตลอดระยะเวลาที่ไวรัสก่อโรคโควิด 19 ยังระบาด พบว่ามีเรื่องน่ายินดี เนื่องจากการสำรวจทางออนไลน์ทั่วประเทศในช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายน 2563 ที่รัฐบาลเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆ มากขึ้นนั้น คนไทยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 75.8 และสูบบุหรี่มากถึง ร้อยละ 87 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในทางที่ดีขึ้น โดยประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ในช่วงโควิด 19 ระบาดหนัก ยังคงเลิกสูบอย่างต่อเนื่องแม้จะเข้าสู่ระยะผ่อนปรนมีมากถึง ร้อยละ 57 ส่วนผู้ที่กลับมาสูบมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่น้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 56.8 แต่มีส่วนที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน เพราะผลสำรวจพบว่า มีกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วในช่วงโควิด 19 ระบาดหนัก กลับมาสูบบุหรี่ใหม่อีกครั้ง ร้อยละ 43 
    ศ.นพ.รณชัย กล่าวอธิบายต่อว่า การรณรงค์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผ่านการให้ความรู้ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในช่วงโควิด 19 ระบาด ถือว่าประสบความสำเร็จไม่น้อย และยังส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ เนื่องจากทั่วโลกยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสก่อโรคโควิด 19 ที่สามารถใช้งานได้จริง และเมื่อรัฐบาลเริ่มออกมาตรการผ่อนปรน กลุ่มที่เคยเลิกสูบบุหรี่ได้ในช่วงโควิดระบาดบางส่วนได้หวนกลับมาสูบใหม่อีกครั้ง แม้จะสูบในปริมาณที่น้อยลงก็ตาม ดังนั้นจึงต้องเร่งศึกษา ถอดบทเรียน ว่าควรเสริมความแข็งแกร่งในการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดช่วงไวรัสโควิด 19 ยังระบาด ในจุดไหน อย่างไร ทั้งองค์ความรู้อัพเดทใหม่ รูปแบบ วิธีการ ข้อความใช้สำหรับสื่อสาร ช่องทางการเผยแพร่ เพื่อเป็นฟันเฟืองหนึ่งให้ไทยคงสถานะประเทศที่สามารถจัดการปัญหาโรคระบาดอุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชีวิตคนในประเทศปลอดภัยเหมือนอย่างที่แล้วมา ส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่สามารถโทรปรึกษา สายเลิกบุหรี่ 1600 หรือ คลินิกเลิกบุหรี่ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้
    "ขณะเดียวกัน เราพบว่าประชาชนทั่วไปมีความกังวัลอย่างมากต่อควันบุหรี่มือสองและควันบุหรี่มือสามจากผู้สูบบุหรี่ที่อยู่รอบตัว ในช่วงที่วิกฤตโควิด 19 ยังไม่มีวัคซีนรักษาอย่างเป็นทางการถึงร้อยละ 64.7"ศ.นพ.รณชัยกล่าว


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก