ราชกิจจาฯแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 'การเปลี่ยนแปลงชั้นยศกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย'


เพิ่มเพื่อน    

27 ส.ค.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชั้นยศกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคคงเหลือจํานวน ๒๖ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณี พรรคเพื่อไทยขอเปลี่ยนแปลงชั้นยศของ พลตํารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ตําแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคเพื่อไทยได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๓ ว่ามีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ โดยลําดับที่ ๑ ได้แก่ พลตํารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้รับพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลจากเดิมเป็น“พลตํารวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก