ชุมชนคุณธรรมฯ กับการพัฒนา EEC เน้นพัฒนาแหล่งเรียนรู้-ท่องเที่ยววัฒนธรรม-สร้างงาน สร้างรายได้


เพิ่มเพื่อน    

จากการที่รัฐบาลได้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีวัตถุประสงค์ให้เกิดฐานผลิตเทคโนโลยีใหม่ มีการพัฒนาคน ความรู้ เพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

 

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ว่า ที่ประชุมครม. มีมติรับทราบวีดิทัศน์ มิติวัฒนธรรมกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามที่ วธ. นำเสนอ โดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่นใน ๓ มิติ คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ บ้านเก่าริมน้ำประแส จังหวัดระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ บ้านซากแง้ว จังหวัดชลบุรี  โดยปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีชุมชนคุณธรรมฯ ทั้งหมด ๕๗๗ ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม ๒๘๒ แห่ง ชุมชนคุณธรรม ๑๕๖ แห่ง และชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๑๐๖ แห่ง

 

 

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  วธ. ได้จัดทำแผนฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (วิด-19) โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)  ในชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการนำวิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มาสร้างแหล่งเรียนรู้ และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ บ้านเก่าริมน้ำประแส ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ บ้านซากแง้ว เป็นต้น  ขณะเดียวกันได้มีแผนศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ และส่งเสริมศิลปิน ผู้ประกอบการ และผู้สร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ศิลปินพื้นบ้าน ลำตัด ลิเก วงดนตรีไทย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้

 

 

บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บ้านเก่าริมน้ำประแส

 

นางสุภาพร ยอดบริบูรณ์ ประธานชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแส บอกว่า นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมผ่านบ้านเรือนเก่าแก่ เรียนรู้ความเป็นมาของชุมชนจากบ้านพิพิธภัณฑ์ปากน้ำประแส รู้จักประเพณีผ้าป่ากลางน้ำที่หาชมได้ยาก หนึ่งเดียวในประเทศไทย การแสดงพื้นบ้านรำสาวอวน ชมต้นตะเคียนคู่และต้นสะตือ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี ๒๕๖๐ และชิมอาหารท้องถิ่นของชาวระยอง นับเป็นความเข้มแข็งของ บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ อย่างแท้จริง ชาวบ้านมีการร่วมพัฒนาเป็น บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บ้านเก่าริมน้ำประแส จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวครบวงจร ผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงความมีไมตรีจิตที่ดี การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีโฮมสเตย์ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำขวัญที่ว่า เสน่ห์ประแสสร้างสุข มหัศจรรย์ทุ่งโปรงทอง สองฝั่งคลองบ้านเก่าริมน้ำ มรดกปัญญาคานเรือ ความเชื่อกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์เรือหลวงประแส ผ้าป่ากลางน้ำล้ำค่า โอโซนบริสุทธิ์แสนสุขใจ...ไประยอง ฮิ

 


"ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"ถึงวันนี้ (๒๖ ต.ค.๖๓).......ประเมินสถานการณ์ผ่านแนวรบด้านถนนและด้านรัฐสภาแล้ว เป็นไงบ้างครับ?"ล้มเจ้า" สำเร็จแน่?

หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?