ราชกิจจาฯแพร่ประกาศสภาฯ 'กนกวรรณ' เลื่อนลำดับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทน 'นาที'


เพิ่มเพื่อน    


กนกวรรณ วิลาวัลย์ , นาที รัชกิจประการ

2 ก.ย.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ ในคดีหมายเลขแดง ที่ อม. อธ. ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิพากษาให้จำคุกนางนาที รัชกิจประการ ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ดังนั้น สมาชิกภาพของนางนาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ ๔ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๑ (๑๓) ตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ลำดับที่ 16 ผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สำหรับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ส.ส.เพื่อไทย "กรีดเลือดในสภา" ประกอบฉากไล่ให้นายกฯ ลาออกเย็นวาน (๒๗ ต.ค.๖๓) นั้นไม่น่าเจ็บตัวเปล่านะ!เพราะฉากนั้น "ยึดพื้นที่ข่าว" ได้แน่ 

นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์