พอช. คืนดอกเบี้ยให้ผู้ใช้สินเชื่อที่มีวินัย 460 องค์กร รวม 7.4 ล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

 โครงการบ้านมั่นคง  พอช.สนับสนุนสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

 

นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  กล่าวว่า   ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของ พอช. คือ การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน  โดยสนับสนุนงบประมาณด้านสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย  โดยเฉพาะโครงการบ้านมั่นคง  ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ  รวมทั้งสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง 

 

โดยมีผลการดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่กลุ่มและองค์กรชุมชนทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)  อนุมัติสินเชื่อสะสม  986 องค์กร  ผู้รับประโยชน์ 406,803 ครัวเรือน   วงเงินอนุมัติสะสม  10,854.06 ล้านบาท  วงเงินสินเชื่อคงเหลือ 688 องค์กร   รวม  4,992.81 ล้านบาท

 

 

นายสมชาติ  กล่าวต่อไปว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563   พอช.ได้กำหนดให้มีแผนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ได้แก่   การพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ การติดตาม สอบทานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ   รวมถึงแผนงานการสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการที่ดี  โดยพิจารณาจากองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่มีวินัยในการชำระคืนดี    องค์กรที่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและสามารถการชำระคืนสินเชื่อได้ตามข้อตกลง   เพื่อกระตุ้นให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี    ประกอบกับในปี 2563  องค์กรผู้ใช้สินเชื่อได้รับผลกระทบด้านการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน   อันสืบเนื่องจากผลกระทบจากการที่สมาชิกชะลอการชำระคืนสินเชื่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

“พอช.จึงจัดทำ ‘โครงการสร้างแรงจูงใจให้กับองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่มีวินัยด้านการชำระคืนสินเชื่อ’ โดยจัดสรรงบประมาณจากดอกเบี้ยที่ได้รับการชำระคืนมาจากองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ   คืนให้กับองค์กรผู้ใช้สินเชื่อในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนดอกเบี้ยที่องค์กรผู้ใช้สินเชื่อรายนั้นชำระคืนให้แก่สถาบัน  ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563    เป็นงบประมาณที่จัดสรรรวม 7,458,849  บาท   โดยกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นผู้ใช้สินเชื่อที่มีการชำระคืนเป็นปกติโดยไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้    องค์กรที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขการปรับ  และเป็นองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่มีสถานะ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นสินเชื่อปกติ  ไม่เป็นองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่มีสถานะองค์กรเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และชำระคืนสินเชื่อให้แก่สถาบันในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ที่มีจำนวนดอกเบี้ยชำระคืนให้แก่ พอช. ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป”  นายสมชาติ  ชี้แจงความเป็นมาของ โครงการ

 

จากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  มีองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่ได้รับการคืนดอกเบี้ย  รวม  460 องค์กร  แบ่งเป็นสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง 398 องค์กร   จำนวน 7,297,871 บาท   สินเชื่ออื่นๆ  62 องค์กร จำนวน   160,978  บาท

 

“การคืนดอกเบี้ยให้องค์กรผู้ใช้สินเชื่อในครั้งนี้  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความมีวินัยด้านการชำระคืนสินเชื่อตามงวดการชำระคืนเป็นปกติ   ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์กรผู้ใช้สินเชื่อรายอื่นๆ   รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบด้านการบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้แก่องค์กรชุมชนที่มีการชำระคืนตามงวดการชำระคืนเป็นปกติ    ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกชะลอการชำระคืนสินเชื่อในระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้นำดอกเบี้ยที่ได้รับคืนไปเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกในโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว    หรือนำดอกเบี้ยที่ได้รับคืนกลับไปพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรในด้านต่างๆ  เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก     การจัดสวัสดิการให้สมาชิก  เป็นต้น”  นายสมชาติกล่าวในตอนท้าย 

 

โครงการบ้านมั่นคงริมคลองได้รับคืนดอกเบี้ยจำนวน 27   องค์กร  รวมเป็นเงินกว่า 1.2 ล้านบาท


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก