จ่อปรับปรุงกม.โรคติดต่อ เพิ่มอำนาจ รับมือสถานการณ์โควิด เพราะจะใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินตลอดไปไม่ได้ 


เพิ่มเพื่อน    

 


15 ก.ย.63-  ที่โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว บทบัญญัติบางประการจึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลานาน ซึ่งถ้าหากมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ย่อมส่งผลให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งตามพระราชกำหนดดังกล่าวถูกยกเลิกตามไปด้วย ซึ่งมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ยังไม่เพียงพอที่จะนำมาจัดการปัญหาการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนของหน่วยงานซึ่งเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ผู้แทนในสังกัดกรมควบคุมโรค ทั้งหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความเห็นต่อการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้สามารถใช้ดำเนินการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ได้อย่างทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีความครอบคลุม และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 


"สามสัส" "เชิดหุ่น" อยู่หลังโรงมาพักใหญ่ ปรากฏว่า หุ่นค่อยๆ หาย เหลือ "เห้..." ยืนโรงอยู่ไม่กี่ตัว นายโรงเริ่มถึง "ทางตัน"! แถมแนวร่วมตามมหา'ลัยและพวกเอ็นจีโอที่หากินกับเงินหลวงแต่ร่วมวงทะลวงเจ้า ก็ออกอาการ "เห็บหมา"

ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'