'จักรทิพย์'ตั้ง11นายตำรวจรักษาราชการกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย.2563 -  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 471/2563 ลงวันที่ 15 ก.ย.2563 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2563 เป็นต้นไป และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่17) พ.ศ.2563 ประกอบกับ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2563 มีมติให้ความเห็นชอบ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการ ถึงผู้บัญชาการในสังกัด บช.สอท.
  
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 ก.พ.2559 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 11 ราย ดังนี้

1.พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรตำรวจ (สบ.8) รักษาราชการแทน ผบช.สอท. 2.พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผบช.สตม. รักษาราชการแทน รอง ผบช.สอท. 3.พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รองผบช.ภ.6 รักษาราชการแทน รอง ผบช.สอท. 4.พล.ต.ต.มณเทียร พันธ์อิ่ม ผบก.กองมาตรฐานวินัย รักษาราชการแทน รอง ผบช.สอท. 5.พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผบก.สส.ภ.6. รักษาราชการแทน ผบก.สอท.2 6.พล.ต.ต.รณชัย จินดามุข ผบก.ประจำ บช.น. รักษาราชการแทน ผบก.สอท. 1 7.พ.ต.อ.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รองผบก. กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 รักษาราชการแทน ผบก.สอท.5 8.พ.ต.อ.ชัยพงศ์ ทรงผลนภจร รองผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู รักษาราชการแทน ผบก.อก.สอท.9.พ.ต.อ.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รองผบก.ภ.จ.ชลบุรี รักษาราชการแทน ผบก.สอท.4 10.พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี รักษาราชการแทนผบก.บก.ตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ 11.พ.ต.อ.ออมสิน ตรารุ่งเรือง รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์รักษาราชการแทน ผบก.สอท.3
 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก