19-20 กันยา 'มธ.' ปิดประตูเข้า-ออก 2 ด้าน เว้นท่าพระอาทิตย์


เพิ่มเพื่อน    

17  ก.ย.63 - รศ.ดร. มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ลงนามในบันทึกข้อความ เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้า - ออกด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์ โดยให้เข้า - ออกประตู ด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชนโดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่วมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อที่ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน 2563 และคณะนิติศาสตร์ มีความจำเป็นต้องปิดประตูทางเข้า - ออก ทุกจุดภายในอาคารคณะนิติศาสตร์ท่าพระจันทร์ จึงขอความร่วมมือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้ที่ในวันดังกล่าว