ยก 10 ปรากฏการณ์คุณธรรมสู้โควิด 'วินัยคนไทยฝ่าวิกฤต-ทีมแพทย์เสียสละ-ข้าวแลกปลา'


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 23 .. -  ที่ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)   นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) แถลงข่าว ”10 ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-19

       รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า จากวิกฤตโควิด-19 ได้เกิดปรากฏการณ์เรื่องราวดี ๆ ของคนไทยที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและความสามัคคีของคนไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้ประเทศไทยลดความรุนแรงการแพร่ระบาดของเชื้อได้อย่างดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงจัดตั้งโครงการ 10 ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นมา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ประชาชน องค์กร ชุมชน เครือข่าย และกิจกรรม โครงการ เหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์เด่นที่ถูกนำเสนอเข้ารับการคัดเลือกต้องมีพฤติกรรมหรือผลงานที่แสดงออกตามหลักเกณฑ์ 1. มีพฤติกรรมแสดงออกที่สะท้อนการมีคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ 2.เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ในสถานการณ์โควิด อีกทั้งประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง ปรากฏต่อสาธารณะชัดเจน และได้ส่งต่อหรือได้นำไปประยุกต์หรือปรับใช้ขยายผลได้จริง และ 3.เป็นพฤติกรรมที่ทำมากกว่าการทำงานในบทบาทหน้าที่ปกติที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องทำอยู่แล้ว จากการเปิดรับการเสนอชื่อทั่วประเทศ ได้มีประชาชน หน่วยงาน องค์การและโครงการทุกภาคส่วนได้ให้ความสนใจส่งผลงานกันเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกและมีการประกาศผลเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ

     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมฯ กล่าวว่า ในการประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 10 ปรากฏการณ์คุณธรรมในสถานการณ์โควิด-19 มีรายชื่อดังนี้ 1. วินัยและคุณธรรมของคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 2.แพทย์ พยาบาลและบุคลลากรทางการแพทย์ เสียสละทุ่มเทมากกว่า คำว่า หน้าที่ 3.สร้างนวัตกรรมสู้โควิด โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.พลังสาธารณสุขจิตอาสา (อสม.) 5. การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน- ข้าวแลกปลาและขนส่งโดยกองทัพอากาศ 6. โครงการเชฟจิตอาสา Chef Cares อาหารที่ดีเพื่อทีมแพทย์ 7. การดูแลนักท่องเที่ยวที่ตกต้าง- วัดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ตและสื่อฝรั่งเศสตีข่าว 2 ครอบครัวหนีโควิด มีความสุขกับการกักตัวอยู่บนเกาะสมุยเมืองสวรรค์ 8. พระพะยอมเปิดวัดช่วยจ้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน 9. ตู้ปันสุข- หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน และ 10. ผู้ว่าราชการจังหวัดไถ่ของจากโรงจำนำช่วยประชาชน

      “ ทุกปรากฏการณ์จะได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีการยกย่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก ศบค. โล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวบรวมเรื่องราวเพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยประสาน แจ้ง ส่งต่อผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นเพื่อรับทราบต่อไป รับใบประกาศเกียรติคุณจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดทำเป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ของโครงการนี้ “ นายวีระ กล่าว

     ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ฯ กล่าวต่อว่า ทางศูนย์คุณธรรมจะจัดทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ “10 ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-19” โดยผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทย เพื่อนำเผยแพร่และสะท้อนถึงการมีคุณธรรมความสามัคคีของคนไทยในการฝ่าฟันวิกฤตโควิดในครั้งนี้ ด้วยความมีวินัย พอเพียง สุจริตและจิตอาสา โดยจะเผยแพร่ทางสื่อทั้งในและต่างประเทศต่อไป เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่ร่วมมือร่วมใจกันและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยได้สืบสานคุณธรรมความดีต่อไป

 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก