สิ้นแล้ว"พรพิรุณ"ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของบทประพันธ์เพลง "ขอให้เหมือนเดิม" 


เพิ่มเพื่อน    


23ก.ย.63-นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นางสุคนธ์ พรพิรุณ ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) เสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2563 เวลา  12.23 น.    ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก  สิริรวมอายุ 85  ปี  โดยทางครอบครัวกำหนดรดน้ำศพ ในวันที่ 24 กันยายน 2563  เวลา 15.30 น.  และเวลา 17.00 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรมศพ  ณ  ศาลา 9 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24-28 กันยายน 2563 

สำหรับประวัติของนางสุคนธ์ พรพิรุณ  ปัจจุบันอายุ 85 ปีเกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2478 ที่จังหวัด ราชบุรี  ในปี พ.ศ. 2495 เข้าศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลหญิง กรมการแพทย์ (ราชวิถีปัจจุบัน) พ.ศ. 2496 ศึกษาการดนตรีได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าวงดนตรีคนแรกของโรงพยาบาลหญิง ในปีพ.ศ.2504 อบรมวิชาการทหารจากกรมการักษาดินแดน เพื่อเข้าทํางานในกองดุริยางค์ทหารบก รวมถึงได้เรียนรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในขณะนั้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทางดนตรีโปรแกรมรุ่นแรก คือ Encore และโปรแกรม Sibelius และในปีพ.ศ.2543 ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ครุศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 


นางสุคนธ์พรพิรุณ หรือ “พรพิรุณ” คือชื่อที่ครูสมาน กาญจนะผลิน ได้ตั้งให้เพื่อใช้ในการประพันธ์เพลงพรพิรุณเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการแต่งเพลงได้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยในปีพ.ศ. 2492 (อายุ 14 ปี) เริ่มเขียนเพลงไทยสากลเพลงแรก “มนต์จันทร์” ให้กับคณะละครวิทยุ “พันตรีศิลปะ” ปีพ.ศ.2503 เป็นนักเขียนแต่งเพลงอิสระ เขียนเพลงส่งครูสมาน กาญจนะผลิน 


 ในปีพ.ศ.2504 ได้เข้าทํางานในวงสุนทราภรณ์ เป็นนักแต่งเพลง ส่งเพลงให้ครูเอื้อ สุนทรสนาน ซึ่งพรพิรุณ มีพรสวรรค์ที่สําคัญที่ครูเพลงทั้งหลายในยุค นั้นรู้กันดีคือ สามารถอ่านโน้ตปากเปล่าได้ทุกบันไดเสียง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องดนตรีใดๆ ทําเสียงให้ถือเป็น เป็นปรมาจารย์ทางดนตรีสากล ทั้งในด้านการเป็นนักประพันธ์เพลง โดยเฉพาะการประพันธ์คําร้องและทํานอง จะปรากฏผลงานในทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเพลงปลุกใจ เพลงศาสนา เพลงเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพลง ประจําหน่วยงาน เพลงประจําจังหวัด 


ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียง อาทิ ขอให้เหมือนเดิม ใครก็ได้ถ้ารักฉันจริง น้ำตาเพื่อนใจ รวมแล้วมากกว่า 3,๐๐๐ เพลง ด้านการเป็นนักร้อง พรพิรุณสามารถร้องได้หลายภาษา ทั้ง เพลงไทยสากล เพลงสากล และเพลงจีน ด้วยน้ำเสียงหวานก้องกังวาน ความชัดเจนในการเปล่งเสียง อักขระ ตัวควบกล้ำ และอารมณ์ที่แทรกอยู่ในบทเพลง ล้วนนํามาเป็นแบบอย่างเพื่อถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีด้านการเป็นนักดนตรีได้ฝึกฝนและเรียนรู้ทฤษฎีโน้ตสากล รวมทั้งฝึกปฏิบัติเป่าแซกโซโฟน เปียโน เครื่อง คีย์บอร์ดอื่น และการดีดกีตาร์ฮาวาย 


นอกจากนั้นยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าวงดนตรีของนักเรียน พยาบาล ซึ่งถือเป็นหัวหน้าวงดนตรีหญิงคนแรก และคนเดียวของเมืองไทยในขณะนั้น ด้านการเป็นครูดนตรี ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้การอบรมครูดนตรีตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ไม่ว่าจะ เป็นโรงเรียนในจังหวัดภาคใด และมหาวิทยาลัยต่างๆ ปัจจุบันยังคงอุทิศบ้านพักจัดตั้งเป็นสํานักงานเพื่อก่อตั้ง สหกรณ์เพลงแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวมเป็นศูนย์กลางในการสืบค้นได้ต่อไป 


นางสุคนธ์พรพิรุณ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) พุทธศักราช 2561
 

 

 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ