'อนุชา' ลงพื้นที่นครพนม ชู'หมู่บ้านรักษาศีล 5' สร้างสมานฉันท์ในชาติ


เพิ่มเพื่อน    

26 ก.ย.63 - เวลา 09.30 น. ที่บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นภารกิจของคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนได้น้อมนำหลักเบญจศีล หรือศีล 5 มาประยุกต์และปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความสงบร่มเย็น ประชาชนในชาติมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์

 นายอนุชา  กล่าวชื่นชมคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมกล่าวย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเชื่อมั่นว่าโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ จะสามารถต่อยอดพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สร้างความสงบสุขอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ลดความขัดแย้งของสังคม หากทุกคนยึดมั่นในศีลในธรรม พร้อมหวังให้หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ขยายครอบคลุมไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป.


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก