วันสวรรคต‘ตุลา’ในความทรงจำ


เพิ่มเพื่อน    

 

โพลเผยภาพแรกที่ประชาชนนึกถึงในเดือนตุลาคม  คือภาพแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั่วประเทศในวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 และภาพสักการะ ทำบุญของประชาชน วันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 เผยความทรงจำข้อความคุณธรรมเตือนสติจาก ร.9 ส่วนใหญ่ระบุ " รู้รักสามัคคี" อยากเห็นคนไทยมีส่วนร่วมสืบสานโครงการพระราชดำริ เช่น โคกหนองนาโมเดล
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ตุลาคม คนจงรักษ์ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,143 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 กันยายน-2 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.1 ระบุภาพแรกในเดือนตุลาคมที่นึกถึงแล้วสำนึกรู้คุณ ต้องรักษาไว้ในความทรงจำเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9
    โดยแบ่งเป็นร้อยละ 32.6 ระบุภาพแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั่วประเทศในวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 รองลงมาคือร้อยละ 25.4 ระบุความดีงาม ความเหนื่อยยาก โครงการพระราชดำริเพื่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9, ร้อยละ 15.8 ระบุภาพแห่งความจงรักภักดีของประชาชนต่อในหลวงรัชกาลที่ 9,  ร้อยละ 12.4 ระบุภาพสักการะ ทำบุญของประชาชน วันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม), ร้อยละ 11.9 ระบุภาพสักการะ ทำบุญของประชาชน วันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 (23 ตุลาคม) ในขณะที่เพียงร้อยละ 1.9 เท่านั้น ระบุการเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษา
    ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงผลงานโครงการพระราชดำริเพื่อชาติและประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ที่นึกถึงแล้วต้องการสนับสนุน สืบสาน ต่อยอด พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.8 ระบุโครงการเกี่ยวกับน้ำ แหล่งน้ำ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น, ร้อยละ 96.5 ระบุโครงการเกี่ยวกับประชาชน เช่น หลักใช้ชีวิตพอเพียง รู้รักสามัคคี ความกตัญญู เป็นต้น, ร้อยละ 96.1 ระบุโครงการเกี่ยวกับดิน เช่น แกล้งดิน โครงการหญ้าแฝก ดินแร้นแค้น เป็นต้น, ร้อยละ 95.9 ระบุการรถไฟไทย ระบบขนส่ง,  ร้อยละ 95.7 ระบุโครงการเกี่ยวกับการเกษตรและชุมชน เช่น ชั่งหัวมัน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรที่สูง และระเบิดจากข้างใน คือทำชุมชนให้เข้มแข็งภายในก่อนออกสู่สังคมภายนอก เป็นต้น
    นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความทรงจำ “ข้อความคุณธรรมเตือนสติ” จากในหลวงรัชกาลที่ 9 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.2 ระบุรู้รักสามัคคี รองลงมาคือร้อยละ 96.9 ระบุความพอเพียง,  ร้อยละ 96.5 ระบุจะมีประโยชน์อะไรที่จะทะนงตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซากปรักหักพัง, ร้อยละ 95.4 ระบุการทำดีนั้น ทำยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว และร้อยละ 92.3 ระบุความเพียรที่บริสุทธิ์ (พระมหาชนก)
    ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงระดับความสุขของประชาชน เมื่อเห็นภาพประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สนับสนุน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชาติและประชาชน เช่น โครงการโคกหนองนาโมเดล โครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล และศาสตร์พระราชาต่างๆ เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่าค่าเฉลี่ยความสุขของประชาชนอยู่ที่ 9.45 คะแนน
    ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ผลโพลนี้ชี้ชัดว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่สำนึกรู้คุณรักษาไว้ในความทรงจำภาพแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั่วประเทศในวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความดีงาม ความเหนื่อยยาก โครงการพระราชดำริเพื่อประชาชนของพระองค์ ภาพแห่งความจงรักภักดีและอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น โครงการพระราชดำริต่างๆ และศาสตร์พระราชาที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วม สนับสนุน สืบสานต่อยอด รวมถึงข้อความคุณธรรมเตือนสติ คนไทยทั้งประเทศจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งเรื่องรู้รักสามัคคี ความพอเพียง และข้อเตือนสติที่ว่า จะมีประโยชน์อะไรที่จะทะนงตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซากปรักหักพัง เพราะมีแต่แพ้ทั้งประเทศชาติและประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนต่อคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ แต่ที่จะมีคนเพียงหยิบมือเดียวได้ประโยชน์จากความขัดแย้งรุนแรงบานปลายและความสูญเสีย
    ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวต่อว่า การปลูกฝังและรักษา หล่อเลี้ยงให้จิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินและสถาบันหลักของชาติ ให้เจริญงอกงามแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริง โดยจะสามารถลดทอนพลังของขบวนการที่ไม่ได้มุ่งหวังดีต่อชาติบ้านเมืองทั้งปัจจุบันและอนาคตเอาไว้ได้ จึงเสนอให้ รัฐบาลพิจารณาให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทำตำราหรือหลักสูตร “ศาสตร์พระราชา” ไว้สอนนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เปิดพื้นที่มุม “ศาสตร์พระราชา” สำหรับประชาชนทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้ลดหย่อนภาษีหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามสัดส่วนจากการลงทุนเปิดพื้นที่ “ศาสตร์พระราชา” เป็นการตอบแทนทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุน สืบสาน ต่อยอด โครงการพระราชดำริต่างๆ.

 

 


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'