บินไทยจัดงานกล่อมพนักงานร่วมมือเดินหน้าองค์กร


เพิ่มเพื่อน    

10 ต.ค. 2563 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน (Staff Meeting) โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้ง ฝ่ายบริหารบริษัทฯ ร่วมให้ข้อมูลแก่พนักงาน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน  รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง ได้มีพนักงานมอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจแก่รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตัวแทนพนักงานยื่นข้อเสนอแนะในการฟื้นฟูกิจการแก่ฝ่ายบริหารอีกด้วย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน (Staff Meeting) เพื่อให้ข้อมูลพนักงาน และสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ สถานะเงินสด กระบวนการเจรจากับเจ้าหนี้ ความคืบหน้าโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อการบินไทย และการหารายได้ในระหว่างหยุดทำการบิน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนของแผนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ แก่พนักงาน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฏหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การฟื้นฟูกิจการการบินไทยภายใต้กฏหมายล้มละลาย” โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ คือ หลังจากที่ศาลพิจารณาให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน เจ้าหนี้ต้องมาแสดงตัวขอรับชำระหนี้ ผู้ทำแผนมีเวลา 3 เดือน ขยายได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ เนื้อหาของการฟื้นฟูกิจการที่มักจะเกิดขึ้น ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างทุน และการปรับโครงสร้างองค์กร

หลังจากการประชุม Staff Meeting ในช่วงบ่าย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ เข้าพบหารือในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่ ประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารในช่วงที่บริษัทฯ กำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ประเด็นการดำเนินงานของสายการบินไทยสมายล์ รวมถึงการยื่นข้อเรียกร้องของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะขอแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ให้พนักงานที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก ให้สามารถรับเงินสมทบที่สะสมไว้ เพื่อพนักงานจะนำเงินดังกล่าวมาแก้ไขสถานการณ์การเงินที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ การประชุมมีบรรยากาศเป็นไปในทางที่ดี  และการหารือกับตัวแทนสหภาพการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์เป็นที่เข้าใจ ซึ่งตัวแทนสหภาพฯ ได้รับทราบในประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจนขึ้นและจะมีการร่วมมือ ร่วมใจและรวมพลังกับพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้ การบินไทยและบริษัทในเครือ รอด และก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งมั่นคงและรุ่งเรืองต่อไป


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด