โพลเผย13ตุลารำลึกร.9 แฉบางกลุ่มจ้องทำลาย


เพิ่มเพื่อน    

 

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ คนไทยร้อยละ 96.5 ระบุ ภาพคนไทยวันที่ 13 ตุลาคม ร่วมน้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 คนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน รำลึก 23 ตุลา ร.5 ทรง “ปลดล็อก” เลิกทาส แต่คนบางกลุ่มไม่สนใจประวัติศาสตร์ ไปร่วมมือกับโซเชียลมีเดียของต่างชาติจ้องทำลายเสาหลักของประเทศ ยุยงปลุกปั่นถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รำลึก สิ่งดี ตุลาคม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,425 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา
    เมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์รำลึก สิ่งดี มีความสุข ตุลาคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.5 ระบุภาพคนไทยวันที่ 13 ตุลาคม ร่วมน้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 คนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ทำความดีถวายพระองค์ท่าน ในขณะที่ร้อยละ 96.3 ระบุภาพคนไทยวันที่ 23 ตุลาคม ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน น้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5 คนไทยทำบุญ ทำความดีถวายพระองค์ท่าน
    ที่น่าพิจารณาคือ สิ่งดีที่คนไทยน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.3 ระบุการเลิกทาส พระราชบิดาแห่งสิทธิเสรีภาพของคนไทย ทรง “ปลดล็อก” ประชาชนพลเมืองให้พ้นระบบไพร่ ระบบทาส รองลงมาคือ ร้อยละ 92.1 ระบุต้นแบบแห่งสิทธิมนุษยชน ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระราชบิดาแห่งสิทธิมนุษยชน, ร้อยละ 91.6 ระบุต้นแบบแห่งการพัฒนาประเทศ เปลี่ยนแปลงประเทศ นำความเจริญด้านระบบขนส่งมวลชน การรถไฟไทย เชื่อมโยงคนไทยทั้งประเทศ และร้อยละ 87.2 ระบุทรงเปิดประเทศเชื่อมโยงประเทศไทยกับโลกตะวันตก มิติแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเจริญ
    นอกจากนี้ เมื่อถามถึงสิ่งดีที่คนไทยน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ระบุ โครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อินทนนท์ และที่ต่างๆ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พัฒนาลุ่มน้ำและพื้นที่เกษตร ระบบนิเวศป่าชายเลน และชายฝั่งทะเลต่างๆ ในขณะที่ร้อยละ 92.6 ระบุหลักการใช้ชีวิต พอเพียง ความประหยัด, ร้อยละ 91.8 ระบุให้คนไทยรู้รักสามัคคี, ร้อยละ 90.7 ระบุความเพียรอันบริสุทธิ์ ก้าวผ่านวิกฤติ (พระมหาชนก) และร้อยละ 90.3 ระบุความกตัญญู รู้คุณ
    ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงสิ่งดีที่ทุกคนในชาติควรน้อมนำมา สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุโครงการ จิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สานต่อเป็นพลังประชาชน พลังแผ่นดิน ผ่านวิกฤติ ประชาชนอยู่ได้ดี มีสุขทุกสถานการณ์ ในขณะที่ ร้อยละ 96.4 ระบุทุกวิกฤติ และความกังวลของคนทั้งประเทศผ่านพ้นได้ เช่น พระบารมีในปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิตหมูป่าที่ถ้ำหลวง และช่วงภัยพิบัติต่างๆ ของประชาชน
    นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความตั้งใจทำสิ่งดี ตุลาคม ของคนไทย เป็นประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นในสังคมส่วนรวม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.2 ตั้งใจจะช่วยเหลือ ทำบุญ ทำทาน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่คุกคามผู้อื่น ทั้งความคิด วาจา และกายะกัมมัง (ลงมือทำ) รองลงมาคือ ร้อยละ 91.0 ระบุร่วมกันดูแลบ้านเมือง ชุมชนให้ปลอดภัย สู้ผ่านวิกฤติ, ร้อยละ 90.6 ระบุร่วมรณรงค์ให้คนไทยจงรักภักดี ปกป้องเสาหลักของชาติ, ร้อยละ 89.8 ระบุร่วมทำบ้านเมืองให้สงบสุข รู้รักสามัคคี ไม่วุ่นวาย ไม่ซ้ำเติมวิกฤติคนไทยด้วยกันเอง และร้อยละ 88.4 ระบุตั้งใจจะบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยจิตอาสา และช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจต่อกัน
    ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ผลโพลเรื่อง รำลึก สิ่งดี ตุลาคม นี้ชี้ให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ใกล้ชิดวิถีชีวิตของประชาชนพลเมืองคนไทยทั้งประเทศ และพัฒนาประเทศสู่ความสุขความเจริญ ทุกวันนี้ที่คนไทยผู้ถูกศึกษาต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นเสมือนพระราชบิดาต้นแบบของสิทธิ    เสรีภาพ ทรงประกาศเลิกทาส เลิกระบบไพร่ ทั้ง ๆ ที่บางประเทศในโลกทุกวันนี้ยังมีระบบทาส ระบบชั้นวรรณะ และการเหยียดสีผิว เหยียดชนชั้นที่รุนแรง
    “แต่สำหรับประเทศไทย จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์หนึ่งในหลายตัวคือ คนที่เพิ่งรู้จักกันที่แตกต่างกันในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ก็เรียกกันเป็นพี่เป็นน้อง เป็นลุงป้าน้าอา คุณตาคุณยาย ที่เหล่านี้ไม่น่าจะมีประเทศใดในโลกที่คนในชาติมี สิ่งดีแบบนี้เหมือนประเทศไทย เหล่านี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ของการเปิดโลกเปิดชีวิตแห่งสิทธิมนุษยชน สิทธิแห่งเสรีภาพของในหลวงรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ แตกต่างไปจากการปั่นกระแสของคนไทยบางกลุ่มที่อาจจะไม่สนใจประวัติศาสตร์ของชาติตนเอง ไปร่วมมือกับโซเชียลมีเดียของต่างชาติจ้องทำลายเสาหลักของประเทศไทย ด้วยแค่คารม ข้อความการเมือง ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกว่า ถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส” ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าว
    ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวต่อว่า ถ้าคนไทยวันนี้ตระหนักว่าฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 น้อมนำคำสอนของพ่อเรื่องรู้รักสามัคคีมารณรงค์และรำลึกถึงประโยชน์สุขของคนไทยที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน และอื่นๆ ของประชาชนทั้งบนพื้นที่สูง พื้นที่ราบ และชายฝั่งทะเลของประเทศ ก็น่าจะทำให้คนไทยเกิดความกตัญญู สำนึกรู้คุณแผ่นดิน และความเหนื่อยยากของพระองค์ท่าน เพื่อให้พ่อแห่งแผ่นดินของพวกเราทุกคนมีความสุข ในวันที่พวกเราไม่มีพ่อ ออกมาปกป้องรักษาเสาหลักของชาติ ผลประโยชน์ชาติและประโยชน์สุขของประชาชน
    ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวต่อด้วยว่า คนไทยทุกคนจะผ่านพ้นเดือนตุลาคมนี้ไปได้อย่างมีความสุขความเจริญ ถ้านำคำตอบของประชาชนคนไทยที่อยู่ในโพลไปน้อมนำรำลึกและปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมที่ทำประจำวันทันที แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ มีคนไทยบางคนบางกลุ่ม สมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติบางประเทศ ทำลายล้างประเทศตนเอง ที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตที่ บรรพบุรุษของเรา เสียกรุง เสียเลือดเนื้อและชีวิตไปเพราะคนในชาติบางคนเช่นกัน ผลประโยชน์ชาติของบรรพบุรุษจึงสูญเสียไปให้กับต่างชาติได้กอบโกยไป ดังนั้น วันนี้คนไทยทุกคนจึงน่าจะต้องกลับมาคิดด้วยสติและใช้เทคโนโลยีในมือของทุกคน หันมาปกป้องรักษาเสาหลักของชาติ ผลประโยชน์ชาติและประโยชน์สุขของตนเองให้รอดพ้นจากความวิบัติ พ้นจากความรุนแรงบานปลาย อยู่กันต่อด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ (พระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหาชนก).

 


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'