112 คนเด่นคนดังจี้ 'บิ๊กตู่' เสียสละไขก๊อกพ้นนายกฯ ตั้งคณะผู้บริหารใหม่ ทำภารกิจแก้ไขรธน.


เพิ่มเพื่อน    

17 ต.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มคณะประชาชน จำนวน 112 คน ร่วมกันลงชื่อ แสดงความห่วงใยประเทศ และข้อเรียกร้องต่อผู้มีอำนาจ โดยมีเนื้อหาดังนี้

การชุมนุมของประชาชนในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่า ความรู้สึกไม่พอใจต่อคณะผู้ปกครองประเทศที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขยายตัวและมีแนวโน้มที่รุนแรงจริงจังมากขึ้น  ไม่ว่ารัฐบาลจะใช้กลไกรัฐ มาตรการ หรือ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินในระดับร้ายแรง  การจับกุมแกนนำ หรือ ใช้วิธีการทางกฎหมายใดๆก็ไม่สามารถห้ามปรามการแสดงออกถึงความไม่พอใจของประชาชนได้

ยิ่งการใช้กำลังรุนแรงเพื่อสลายการชุมนุมในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563  ไม่เป็นไปตามหลักสากลของสหประชาชาติที่ต้องแยกแยะระหว่างการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและการชุมนุมที่ไม่มีความรุนแรง  แต่รัฐกลับเลือกใช้วิธีการจัดการสลายฝูงชนโดยใช้น้ำฉีดผสมสารเคมี และกองกำลัง  ราวกับการจัดการจลาจลทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยสงบ ไม่มีอาวุธ ไม่มีการเข้าทำลายสถานที่ หรือก่ออันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน  และกลุ่มผู้ชุมนุมยังประกอบด้วยเด็ก เยาวชน นักเรียน สตรี จำนวนมาก  ถือเป็นการขาดความชอบธรรมในการปกครองประเทศ

สาเหตุที่สำคัญที่นำไปสู่การชุมนุม  คือ   ความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศที่ล้มเหลวทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง  ตลอดจนการเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสำคัญนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างไม่เป็นกลาง เจตนาเพื่อการสืบทอดอำนาจในคณะพวกของตัวเอง  และ การชุมนุมของประชาชน นักเรียน และนักศึกษากลับถูกคุกคาม จับกุมคุมขังอย่างไม่เป็นธรรม

เพื่อให้เกิดการแก้ไขที่ตรงกับสาเหตุ  คณะประชาชนที่ประกอบด้วยอดีตนักการเมือง นักการทหาร  อดีตข้าราชการระดับสูง  นักวิชาการ  นักธุรกิจ  มีความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองและขอแสดงจุดยืนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อประเทศ  3 ข้อดังนี้

ข้อที่ 1 ถึงเวลาแล้วที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเสียสละตนเอง ด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้  เพราะท่านเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งรังแต่จะนำไปสู่การบานปลายของสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา  การลาออกนั้นเพื่อให้รัฐสภาได้ใช้กลไกในรัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ  โดยขอให้สมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนอย่างเป็นอิสระ หรืองดออกเสียง  แต่หากไม่มีผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่เหมาะสม  ก็สามารถใช้วรรคสองของมาตรา 272  เลือกบุคคลที่อยู่ภายนอกบัญชีรายชื่อ ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของรัฐสภาได้

ข้อที่ 2  คณะผู้บริหารใหม่ จะอยู่ในวาระเพียงแค่เวลาที่เหลือของรัฐสภาชุดปัจจุบัน โดยมีภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเวลาไม่นาน   และหากร่างรัฐธรรมนูญเสร็จและผ่านการลงประชามติจากประชาชนแล้ว  ให้มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่  ส่วนการคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่

ข้อที่ 3  รัฐบาลต้องปล่อยตัวนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมจากการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาอย่างไม่มีเงื่อนไข   หากจะมีการดำเนินคดีต้องเลือกกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ไม่ใช่คดีมโนสาเร่ และไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย   ในขณะเดียวกันหากสามารถใช้หลักรัฐศาสตร์นำหลักนิติศาสตร์ตามสถานการณ์โดยเน้นความสงบของบ้านเมืองเป็นหลัก

ข้อเสนอทั้ง 3 ประการนี้  เป็นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาที่สุดโดยปราศจากความเอนเอียงทางการเมืองใดๆ  เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้  โดยมีผู้เห็นชอบร่วมลงนามข้างท้ายนี้  

1. พลเอกสายหยุด เกิดผล
2. สมพจน์ ปิยะอุย
3. วิทยากร เชียงกูล
4. บุญส่ง ชเลธร
5. สมชัย ศรีสุทธิยากร
6. กาญจนี วัลยเสวี
7. จุลภาส เครือโสภณ
8. อนุสรณ์ ธรรมใจ
9. ไทกร พลสุวรรณ
10. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์
11. สมบูรณ์ ทองบุราณ
12. ณัฎฐา มหัทธนา  
13. พัฒนา สุภาวงศ์วณิช
14. อุไรวรรณ์ สิริวัฒนาถาวรชัย
15. ปัญญมน ชินธมนวัชร
16. พรพรหม วิกิตเศรษฐ
17. วัชระ เพชรทอง
18. ทองสืบ ประสาธน์สุวรรณ
19. สรนันท์ เสน่ห์
20. บุญธร อุปนันท์
21. พรชัย เทพปัญญา
22. ชัชชัย คุ้มทวีพร
23. อรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์
24. อังคณา หลักเสลา
25. ธีรชา เดชาธีรนัน
26. เนติหัทยา วิสิฐเนติกานต์
27. วณิชกานต์ ตันกาศ
28. กฤษณ์ แจ้งจรัส
29. ปองจิต สร้อยแสง
30. ศิริพรวันวัก
31. นันทิชา สุขทวีทรัพย์
32.วิ เชียร เพ็ญสาริกาญจน์
33. ทวีสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
34. ชื่นใจ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
35. อลงกต ไพโรจน์
36. ชัยรัตน์ สีบัวขาบ 
37. อธิโรจน์ ธนาชัยอริยรัฐ
38. พิมพ์ภินันท์ ไชยทิพย์
39. ณธาร ภูมิภาสภาคิน
40. เอกสิทธิ์ กุเวฬรัตน์ 
41. ภูริวัฒน์ เพ็งอำไพ
42. พัชรพงษ์ เพ็งอำไพ
43. กฤษณ์ ขำทวี
44. สมรวย สุวรรณภักดีจิต
45. เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
46. ทรรศนี เชี่ยวอาชา
47. ญาณภัทร หลักเสลา
48. ณิชชา ธารธาราทอง
49. มานะ มติธรรม
50. ริญญารัตน์ แสงไสย
52. รัชพล จูมทอง
53. ดวงเดือน อุทาธรณ์
54. รัชนี ซ่อนนอก
55. บรรพต งามกาญจนรัตน์
56. กุลชลี งามกาญจนรัตน์
57. สมพงษ์ ดวงเพชรแสง
58. สุทิน เรือนงาม
59. อนันญา โคกเสนา
60. ธรรมชาติ สีหนู
61. สุริยา วิชัยผิน
62. ภัทชริยา กลางประพันธ์
63.กันตนา นามสันตผ์
64. จันทนิภา คำจันทร์
65. การุณ ใสงาม
66. เศวต ทินกูล
67. ประทีป นวลเศรษฐ
68. กรองทอง มณีสิน
69. ประทีป อินแสง
70. เสรีภาพ ศรีบุรี
71. จรัญ วงศ์สวัสดิ์
72. ชัยภัทร ตรีอุดม
73. นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
74. ตรีเนตร สาระพงษ์
75. ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
76. วีระยุทธ ลาสงยาง 
77. พรทิพย์ สารีโส
78. นันทณัฏฐ์ เขียวสนั่น
79. สืบพงศ์ หงษ์ภักดี
80. ตะวัน บุญสงค์ 
81. พลศักดิ์ นนท์พละ
82. สุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ
83. นภา นทีทอง
84. พงศ์พล สุขบัญชา
85. จรณะ วันแต่ง
86. ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
87. เอกศักดิ์ แดงเดช
88. อัครชัย วิชุวงษ์
89. วิรศักดิ์ สมพันธ์
90. สวาท ชูช่วยสุวรรณ91.
92. กัญญารัตน์ บุญนอก
93. โชไอซ์ ปาทาน
94. นรพันธ์ จันทร์หอม
95. วราเทพ ยศวงษ์
96. ปิยะภร ไพรสนธิสัญญา
97. ภัทริกา ปัญญา
98. สันฐิติ เศวตศิลป์
99. ศรัณย์รัช รัตนพันธ์
100. วิชาญ นายสอง
101. ณัฐนันท์ แก่นเกษ 
102. คงเจตน์ พร้อมนำพล
103. เอกธนา บุบผาลิตร
104. สุวิชญ์ สุวดินทร์กูร
105. สุนันทา ธรรมธีระ
106. ธรรมยุทธ สุทธิวิชา
107. รัฐกร ใจเย็น 
108. เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ 
109. กรฤต แก้วเมือง
110. ธเนศ จิตรธิรา
112. อุดม ทิพราช


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"