'ในหลวง-ราชินี'ทรงเปิดอาคารศาลแขวงอยุธยา


เพิ่มเพื่อน    


    "ในหลวง-พระราชินี" เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา "พสกนิกร" เฝ้าฯ รับเสด็จล้นหลาม อลังการขบวนช้างแสดงความจงรักภักดี 
    เมื่อวันที่ 21 พ.ย. เวลา 18.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    เมื่อเสด็จฯ ถึงอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จฯ เข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล 
    จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น.ส.สุธินี สมณะ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเมทินี  ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
    จากนั้น เสด็จฯ ออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว เสด็จฯ เข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 
    ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพงษ์เดช  วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ เสร็จแล้ว นายสนิท  ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
    นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม 
    จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จบริเวณหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินจากประตูศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมาก แม้ช่วงเช้ามีฝนตกลงมาเล็กน้อย แต่พสกนิกรทยอยกันมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีขบวนช้างจากวังช้างอยุธยามาร่วมรับเสด็จ ชาวปางช้างและช้างทุกเชือกตกแต่งเครื่องประดับสีเหลืองทองอย่างสวยงาม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง รัชกาลที่ 10 
    ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรตลอดเส้นทางทรงพระดำเนิน นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์โดยไม่ทรงถือพระองค์ และพระราชทานลายพระราชหัตถ์ รวมถึงทรงลงพระปรมาภิไธยบนพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่ราษฎร เพื่อเชิญกลับไปเป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย รวมทั้งทรงรับการถวายเงินและสิ่งของที่ราษฎรตั้งใจประดิษฐ์มาทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเงินที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะนำไปพระราชทานช่วยเหลือราษฎรทั่วประเทศที่ประสบภัยพิบัติในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
    ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพและให้บริการด้านทันตกรรม รวมถึงการดูแลราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทุกคนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร โดยมีเมนูต่างๆ และน้ำดื่ม ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ราษฎรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร. 


"วัคซีน" นี่ อยากให้เข้าใจกันชัดๆไม่ใช่ "ยารักษาโควิด"เป็นชีววัตถุหรือ "เชื้อโรค" ที่ฉีดเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันสร้าง "แอนติบอดี" ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทำไม.......

"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'