'ในหลวง-พระราชินี' ทรงวางพวงมาลารัชกาลที่ 6 พสกนิกรเฝ้าฯรับเสด็จ ปลื้มปีติชื่นชมพระบารมี


เพิ่มเพื่อน    

25 พ.ย.63 - เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ที่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธุปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ เสด็จลงจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ประทับรถยนต์ เสด็จฯ ไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุยองค์บรมราชูปถัมภก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จออกจากห้องประทับรับรองไปยังห้องพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์ ผู้แทนนักเรียนทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นักเรียนเป่าแตรนำเพลง "มหาวชิราวุธราชสดุดี" ทรงยืน นักเรียนร้องเพลง "มหาวชิราวุธราชสดุดี" สรรเสริญพระเกียรติคุณ เปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม

นักเรียนสวด "วชิราวุธานุสรณคาถา" ของสุชีโว ภิกขุ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่งจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม นักเรียนร้องเพลง "O KING OUR HELP" เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ จำนวน 51 รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ณ ห้องสดับปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว เสด็จออกจากที่ประทับภายในห้องพิธีไปยังห้องสดับปกรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปฯ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ จำนวน 51 รูป ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จออกจากห้องสดับปกรณ์ ไปยังห้องพิธี แล้วประทับพระราชอาสน์ นักเรียนะร้องเพลง พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 "เราเด็กในหลวง" วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบท "พระสุบิน" ปิดพระวิสูตร ทรงยืน เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ ไปยังห้องประทับรับรอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยองค์บรมราชูปถัมภก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จออกจากหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยไปยังรถยนต์พระที่นั่ง

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากวชิราวุธวิทยาลัยไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลา 19.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ถึงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ฯ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ ทรงกราบ เสด็จฯ ลงจากลานพระบรมราชานุสรณ์ฯ

จากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยพสกนิกรต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงพระดำเนินผ่านราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง“ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้องและโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธย วปร.  และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีมาชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังได้ร่วมทูลเกล้าฯถวายสิ่งของ

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่าประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมารอเฝ้าฯ รับเสด็จตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างต่อเนื่องโดยผ่านจุดคัดกรองความปลอดภัยจำนวน 3 จุด เข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิและแสดงบัตรประชาชนเพื่อแสดงตนในการตรวจคัดกรองเข้าพื้นที่ภายในลานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจัดเตรียมเสื่อรองนั่งปูโดยรอบลานพระบรมราชานุสรณ์ฯ มีการให้บริการทางการแพทย์  น้ำดื่ม จุดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ชื่นชมพระบารมีในหลวงและพระราชินีต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'