กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุที่โรงงานหลวงฯ ฝาง จ.เชียงใหม่


เพิ่มเพื่อน    

2 ธ.ค.63 - เวลา 10.09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ ณ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1  (ฝาง) อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานลูกจ้างบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ลงพลับพลาพิธี ณ โรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนาการผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ ณ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ความว่า ผลผลิตสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในแปลงธรรมชาติ ตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีอัตราผลผลิตเสียหายจำนวนมาก จากสภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงถูกแมลงศัตรูพืชทำลายและเป็นโรคพืช อีกทั้งเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์เองในแต่ละฤดูกาลจึงทำให้ต้นพันธุ์ที่ใช้ไม่ปลอดโรคแสดงลักษณะด้อยให้ผลผลิตตกต่ำ มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรข้างต้นจึงดำเนินการสร้างโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชเพื่อผลิตต้นพันธุ์สตรอว์เบอร์รีปลอดโรคพัฒนาเทคนิคและวิธีการต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการเกษตรในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์สตอรว์เบอร์รีเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนที่ดินภายในบริเวณโรงปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมจำนวน 14 หลังให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโรงเรือนดังกล่าว

 

โดยปี พ.ศ.2562 เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเกษตรจากบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการทดลองการผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมจำนวน 6 ราย โดยใช้พื้นที่ในโรงเรือนเพื่อทดลองเพาะปลูกจำนวน 10 หลังและบริษัทฯ ใช้พื้นที่โรงเรือนจำนวน4 หลังเพื่อทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รีที่ได้ปรับปรุงสายพันธุ์

 

สำหรับโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมออกแบบเป็นอาคารหลังคาโค้งคลุมพลาสติกแบบน็อคดาวน์ มีจำนวนทั้งหมด 14 หลังบนที่ดิน13 ไร่มีพื้นที่ใช้สอยโดยรวม 5,376 ตารางเมตรงบประมาณก่อสร้าง 46,430,000บาท และโรงคัดบรรจุสร้างตามมาตรฐาน GMP หรือการปฏิบัติการที่ดีในการผลิตอาหารโดยอาคารถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่ได้นำรูปแบบอาคารบ้านเรือนภายในชุมชนโดยรอบมาเป็นแรงบันดาลใจ มีความเรียบง่ายและสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมีพื้นที่ใช้สอยโดยรวม 240 ตารางเมตรงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น17,660,000 บาท จากนั้นเบิกผู้สนับสนุนโครงการเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย  ทอดพระเนตรโรงคัดบรรจุ  ซึ่งเป็นโรงสำหรับคัดคุณภาพผลผลิตสตรอว์เบอร์รีเพื่อบรรจุของดอยคำ เสด็จฯ ไปยังโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมหลังที่14  จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมหลังที่10 สำหรับโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือน มีระบบควบคุม แสง อุณหภูมิ ความชื้น การให้น้ำการให้ธาตุอาหารพืช รวมถึงผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรควิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืช 

 

จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรธนาคารน้ำผิวดิน ทอดพระเนตรแปลงทดลองและสาธิตกลางแจ้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ดอกสีขาวจำนวน 1 ต้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โดยมีนายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่(ด้านนวัตกรรมและการผลิต) เฝ้าฯ รับเสด็จทอดพระเนตรห้องเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์พืชปลอดโรค ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา(Molecular Laboratory) ทรงตรวจสอบโรคพืชด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา(RNA) ทอดพระเนตรหลังคากันฝนแปลงปลูกสตอรว์เบอร์รีในพื้นที่ลาดเอียง ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ โดยรอบอาคารโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทรงลงอักษรพระนามาภิไธย“สิรินธร” เสด็จขึ้นชั้น 3 โดยลิฟท์ เสด็จเข้าห้องรับรองประทับพักพระราชอิริยาบถ เสวยพระกระยาหารกลางวัน เสด็จลงชั้น 1 โดยลิฟท์ ทรงเยี่ยมพนักงานและลูกจ้างตลอดจนประชาชนที่เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ณชานพักโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช จากนั้นฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะหน่วยงานราชการและเอกชนที่ร่วมสนับสนุน โครงการจำนวน 2 ชุดแล้ว เสด็จฯ กลับ

 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาทรงเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ซึ่งเป็นแหล่งวิจัย ปรับปรุง พัฒนาทั้งพันธุ์พืชท้องถิ่น และสายพันธุ์จากต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ ให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ สามารถต้านทานโรคและแมลง เน้นผลิตต้นพันธุ์พืชที่ปลอดโรค สามารถลดต้นทุนทางด้านการเพาะปลูกแก่เกษตรกร ในการเสด็จฯ ครั้งนี้ จึงเป็นการติดตามงานอย่างใกล้ชิด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร

 


พูดถึง "ธนาธร" ไปสองวัน เว้นบ้างดีมั้ย? บ่อยไปจะเป็นการ "ให้ราคาขยะสังคม" เกินมูลค่าจริงมากไป!

"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?