หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง


เพิ่มเพื่อน    

        ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง

            ก็...เป็นไปตามกฎหมาย

            "ลุงตู่" อยู่ต่อ!      

            ตามที่รับรู้กันไปแล้ว วานนี้ (๒ ธันวาคม) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ พิจารณาคดีสำคัญ

            คดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม  ประกอบมาตรา ๘๒ ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๕) และมาตรา  ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๘๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๓) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่  ๘/๒๕๖๓)

            คดีนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฝ่ายค้าน) จำนวน ๕๕  คน เข้าชื่อร้องต่อผู้ร้องขอให้ส่งคำร้องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

            โดยกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องใช้บ้านพักในกรมทหารราบที่ ๑  มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ซึ่งเป็นบ้านพักของทางราชการทหาร เป็นที่พักอาศัยของผู้ถูกร้องและครอบครัว โดยไม่เสียค่าเช่า ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน้ำประปาให้กับทางราชการทหาร

            จึงเป็นการอยู่อาศัย โดยไม่มีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย  อันเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

            และยังเป็นการกระทำ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรม

            อันเป็นเหตุให้ ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) และ  (๕) ผู้ร้องจึงส่งคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒

            ผลการพิจารณา......

            ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บ้านพักอาศัยของผู้ถูกร้องเปลี่ยนสถานะเป็นบ้านพักรับรอง ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๔๘

            ซึ่งกำหนดให้ อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติและเคยดำรง ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้ว มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก

            และกองทัพบกสามารถ พิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา

            ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน

            เมื่อผู้ถูกร้องเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกจึงเป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกและมีสิทธิได้รับการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า และน้ำประปาตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

            ซึ่งหาก พลเอก ประยุทธ์ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพ แม้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพลเรือนก็ย่อมไม่มีสิทธิพักอาศัย ในบ้านพักรับรองนั้น

            ประกอบกับการให้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบนั้นเป็นธุรกิจการงานปกติ โดยถือเป็นสิทธิของบุคคลอันเนื่องมาจากการดำรงตำแหน่งอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก

            จึงมีมติเอกฉันท์ว่า....

            ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔)  ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๕) และมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)  ประกอบมาตรา ๑๘๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง  (๓)

            และผู้ถูกร้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด..........

            ศาลลงมติ ๙ ต่อ ๐!

            ครับ...สรุปสั้นๆ มีอยู่ ๒ ประเด็น

            ๑.พลเอกประยุทธ์ อาศัยในบ้านพักหลวงได้ ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๔๘ 

            ๒.การอาศัยในบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์ ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

            ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่

            เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เคยชี้แจงกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  สภาผู้แทนราษฎร กรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ใช้มูลนิธิป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดเป็นบ้านพัก

            ท่านเจ้ากรมฯ ตอบไปว่า เป็นไปตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก  พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อรับรองอดีตผู้บังคับบัญชาที่ทำความดีในอดีตให้แก่กองทัพบก และเสียสละให้ประเทศชาติ

            ระเบียบนี้ออกสมัยรัฐบาลทักษิณ 

            ยุคที่ ผบ.ทบ.ชื่อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ

            ฉะนั้นไม่ได้เตรียมมาเพื่อให้ "ลุงตู่" อยู่บ้านพักในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แต่อย่างใด

            ประเด็นนี้ก็เป็นอันจบไป

            แต่...๓ นิ้ว กับฝ่ายแค้น เขาไม่ยอมจบด้วย

            อยุติธรรม!          

            ศาลวินิจฉัยเป็นคุณ ก็ยกนิ้วให้ คุยโม้โอ้อวดว่าตัวเองถูกต้อง

            แต่ผิดเมื่อไหร่ ด่ากันขรม

            กลายเป็นสองมาตรฐานไปในทันที

            มาสำรวจท่าทีพวกนี้กันหน่อย

            เจ้าเก่า "เพนกวินเส้นศูนย์สูตร" โชว์พฤติกรรมหยาบช้า แจกกล้วย ให้ศาล ราวกับไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน จากครอบครัวและสถาบันการศึกษา

            ส่วน "อานนท์ ๓ นิ้ว" ตีเรื่อง อยู่ฟรีไม่จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ 

            ที่จริง ๒ ตัวนี้ไม่โง่นะครับ

            ฉลาดเป็นกรด

            ไม่ใช่ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร แต่...เจตนาบิดเบือนเพื่อสร้างเงื่อนไขจุดเชื้อการชุมนุม

            ถ้ามีหลักฐานมาโชว์ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ในทำเนียบขาว ๔ ปี จ่ายค่าน้ำค่าไฟเอง จะด่า "ลุงตู่" ๗ วัน ๗ คืน เอาให้หลุดจากเก้าอี้นายกฯ ไปเลย

            หรือถ้ามีหลักฐานว่า บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จ่ายค่าน้ำค่าไฟ บ้านเลขที่ ๑๐ ถนนดาวนิง เองทุกเดือน ..... เอามาเลย

            "ลุงตู่" ตายแน่!

            ความจริงคือ ผู้นำประเทศทั่วโลกได้สิทธิบางประการอยู่แล้ว

             นั่งดูข่าวไปก็หัวเราะไป....เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ผู้ยื่นคำร้อง บอกกับนักข่าวว่า ได้รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุดแล้ว

            อ้างว่าคำวินิจฉัยไม่ตรงกันกับข้อเท็จจริงที่ยื่นไป

            เหมือนกับบอกว่าข้อสอบออกไม่ตรงที่อ่านเอาไว้

            "คนเป็นรัฐมนตรีต้องมีวุฒิภาวะ และมาตรฐานทางจริยธรรมสูงกว่าบุคคลอื่น เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องบุคคลทั่วไปสงสัยอยู่ ดังนั้นการจะอยู่หรือไม่อยู่ต่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตัวท่านเอง"

            ขอโทษนะครับ ที่หนีไปต่างประเทศ ที่ติดคุกอยู่ คืออะไร?

            จากพรรคเพื่อไทยทั้งนั้น

            ถ้ารักษาผลประโยชน์ของประชาชนจริง 

            มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงกว่าบุคคลอื่นจริง

            ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ บุญทรง จะมีชะตากรรมอย่างที่เห็นหรือ 

            ส่วนโฆษกเพื่อไทย เจื้อยแจ้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอดพ้นจากวิบากกรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รอดพ้นวิกฤติความชอบธรรมและจริยธรรมทางการเมืองในสายตาประชาชน ฉะนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าจะบริหารประเทศต่อไปอย่างไร

            ก่อนอื่น...เพื่อไทยลองตอบสังคมให้ได้ก่อน ที่แย่งอำนาจ แบ่งก๊ก สุดท้ายพรรคแตกเป็นเสี่ยงๆ เจ๊หอบผ้าหนี เพราะอะไร

            คนชั่วหนีคดีโกงไปต่างประเทศบงการแบบสองมาตรฐานไม่ใช่หรือ

            บริหารพรรคตัวเองให้รอดก่อนดีกว่ามั้ย

            ก้าวไกล ก็ไกลสุดกู่ หยิบทุกเรื่องไปปลุกม็อบได้หมด

            ข้องใจที่ ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล  บอกว่า "ชนชั้นนำในประเทศนี้ไม่ได้ต้องการประนีประนอมกับประชาชน"

            จะเหน็บแนมใคร ควรจะพูดออกมาให้ชัด อย่าทำตัวเป็นสาขาของม็อบ ๓ นิ้ว

            คดีนี้เกี่ยวอะไรกับการประนีประนอม

            และการประนีประนอมคือต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้ "ลุงตู่" พ้นเก้าอี้นายกฯ สถานเดียวอย่างนั้นหรือ

            ปัญญาอ่อน!

            ตอนนี้รัฐบาลยังมีเรื่องอื่นต้องรีบแก้ไข

            น้ำท่วมภาคใต้หนัก ประชาชนรอความช่วยเหลืออยู่

            โควิด-๑๙ เข้าเมืองกรุงแล้ว ไม่มีใครตอบได้ว่า จะระบาดรอบสองหรือไม่

            ส่วนม็อบ ๓ นิ้ว เลยจุดสูงสุดไปแล้ว

            หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง อย่าไปให้ราคามาก.

      ผักกาดหอม

 


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'