ในหลวงเสด็จฯพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา


เพิ่มเพื่อน    

 

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายบูรพกษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา อัญเชิญพระแก้วมรกตน้อยให้สักการะเป็นมงคล ผู้นำศาสนา-ศาสนิกชนมาคับคั่ง รวมใจหนึ่งเดียวต่อสถาบันกษัตริย์
    วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 18.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3  ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ พระลานพระราชวังดุสิต
    ครั้นเสด็จฯ ถึงบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์ฯ พระลานพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ
    จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์ฯ ไปยังพลับพลาพิธี เสด็จฯ ถึงพลับพลาพิธี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ ทรงเปิดกรวย กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์
    จากนั้นเริ่มพิธีศาสนาพุทธ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ พระสงฆ์ 30 รูปสวดมาติกา จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยง
    เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ 2 จำนวน 10  ไตร
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ 3 จำนวน 5 ไตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ 3 จำนวน 5 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์
    พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
    เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม และสมเด็จพระราชาคณะแล้ว ทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ ซึ่งจะเดินเข้ามารับ จนครบ 30 รูป ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
     ผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน 30  คน ประกอบพิธีดูอาร์ขอพร นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นำกล่าวขอพร (กล่าวดูอาร์) ถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาอาหรับ
     ผู้นำศาสนาคริสต์ จำนวน 30  คน ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์ จำนวน 30 คน สวดถวายพระพรศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์จำนวน 30 คน สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา เสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นำศาสนาอิสลาม, ศาสนาคริสต์, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ 4  ศาสนา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก
    จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
    เสด็จฯ ออกจากพลับพลาพิธี ไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
    ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาวาเอกธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ พระลานพระราชวังดุสิต????
    ภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นาวาเอกธรรมรงค์   สุวรรณกูฏ อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร กลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
    ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์รวมศาสนา สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วย ทั้งพระราชทานอาหารมื้อเย็น พร้อมเจลแอลกอฮอล์
    ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งผ่านราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้อง รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ