กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 3 ปีซ้อน


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยปีนี้ ได้มอบหมายให้นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม         กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัลฯ จากพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และรับมอบเกียรติบัตร จากพลเอกบุณยวัจน์  เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ประธานอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

 

รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) เป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย   สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความตั้งใจสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใสมาโดยตลอด เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐที่ได้ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย    สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานที่โปร่งใส ยุติธรรมและมีความเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า ปีนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังไม่สามารถคว้ารางวัลองค์กรโปร่งใสมาได้ แต่จากการได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากรกรมฯ ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและองค์กรสู่การเป็นองค์กรผู้นำด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจน     มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนต่อไป อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์