กกต.ชี้‘แม้ว’ช่วยหาเสียงพท.ไม่ได้


เพิ่มเพื่อน    


    พท.มีหนาว ผลพวงเลือกตั้ง อบจ.เดือด อาจพ่นพิษ "ทักษิณ" ทำป่วน เสี่ยงพังยกก๊วน กกต.ส่งหนังสือตอบกลับผู้สมัครนายกฯ ชี้ จม.แม้วช่วยหาเสียงทำไม่ได้ กางระเบียบชี้ชัดผู้ช่วยหาเสียงต้องเป็นคนมีสิทธิเลือกตั้ง เผย กก.บห.ผวา ร่อนหนังสือแย้งส่งให้ กกต. พร้อมลาออกกรรมการบริหารพรรค  
    เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งถึงความคืบหน้าการรับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ที่กำหนดให้ กกต.รับรองผลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 หากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตไม่มีเรื่องร้องเรียน 
    โดยมีรายงานว่า จนถึงช่วงสิ้นปีได้มีข้อร้องเรียนจากหลายจังหวัด ทั้งที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด และ กกต.ส่วนกลาง เป็นจำนวนมาก และยังมีข้อหารือจาก กกต.ประจำจังหวัดมายัง กกต.ส่วนกลาง ถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทำผิดระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ของผู้สมัครนายกหรือสมาชิก อบจ.อีกส่วนหนึ่ง จึงคาดว่าทาง กกต.จะสามารถทยอยประกาศรับรองผลแต่ละจังหวัดได้ช่วงต้นเดือน ม.ค.64 เป็นต้นไป 
    รายงานข่าวแจ้งว่า ข้อหารือจาก กกต.ประจำจังหวัดที่น่าสนใจ เป็นข้อหารือจากผู้อำนวยการ กกต.ประจำ จ.เชียงราย หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (ชร) 0003/510 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.63 ที่ได้ขอหารือกรณี น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงราย ของพรรคเพื่อไทย ที่ได้ทำสำเนาจดหมายของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เขียนด้วยลายมือมีข้อความสนับสนุน น.ส.วิสาระดีมาจัดทำแผ่นพับใบปลิวใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งว่าสามารถกระทำได้หรือไม่  
     ต่อมา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต 0019/12345 ลงวันที่ 17 ธ.ค.63 ระบุว่า กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่าการนำจดหมายหรือเอกสารของบุคคลอื่นมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิกจากชุมชนเพื่อให้ลงคะแนนให้แก่ตนเอง ถือว่าบุคคลเป็นเจ้าของจดหมายหรือเอกสารดังกล่าวเป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากผู้สมัครรับเลือกตั้งประสงค์จะนำจดหมายหรือเอกสารของบุคคลดังกล่าวมาหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องแจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ช่วยหาเสียงของตนตามข้อ 15 ประกอบข้อ 4 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 
    มีรายงานว่า สำหรับข้อ 15 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ระบุว่า ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงต้องแจ้งรายละเอียดให้ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ ขณะที่ข้อ 4 ได้นิยามคำว่า “ผู้ช่วยหาเสียง” ไว้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง และต้องเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียด หน้าที่ และค่าตอบแทนต่อ กกต.ประจำจังหวัด ยกเว้นบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ในข้อ 16 บัญญัติว่า ในกรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครตามหมวดนี้ เข้าช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว  
    "อย่างไรก็ดี เมื่อนำเลขประจำตัวประชาชนนายทักษิณตรวจสอบในทะเบียนของ กกต. พบว่านายทักษิณไม่ถือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อีกทั้งเมื่อตรวจสอบจาก กกต.เชียงราย ก็ไม่พบว่าผู้สมัครได้แจ้งว่านายทักษิณเป็นผู้ช่วยหาเสียงแต่อย่างใด" แหล่งข่าวระบุ
    มีรายงานอีกว่า หนังสือขอหารือจาก กกต.เชียงรายไปยัง กกต. อาจถูกนำไปเทียบเคียงกับกรณี จ.เชียงใหม่ เนื่องจากนายทักษิณ ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.หาเสียงใน 2 จังหวัด คือ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ กรณี จ.เชียงใหม่ มีทั้งการเขียนจดหมายด้วยลายมือแล้วโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว รวมไปถึงเฟซบุ๊กของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว และอดีตนายกฯ ด้วย รวมทั้งก่อนวันเลือกตั้งนายก อบจ.ไม่กี่วัน นายทักษิณยังอัดคลิปวิดีโอความยาว 3.17 นาที เพื่อช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ ในนามพรรคเพื่อไทย 
    ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวอยู่ในความสนใจและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นมุมมองทางกฎหมายว่า สุดท้ายแล้วการกระทำลักษณะดังกล่าว ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 อาทิ มาตรา 28 ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” รวมไปถึงบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ เพราะในการหาเสียง บนเวทีปราศรัยหลายเวทีที่ จ.เชียงใหม่ มีนำจดหมายของนายทักษิณไปอ่านบนเวที โดยมีผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ ของพรรคเพื่อไทย และกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ร่วมปราศรัยและยืนฟังอยู่ด้วย 
    ทั้งนี้ มีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่า ในช่วงการหาเสียงโค้งสุดท้ายของนายก อบจ. หลังจากนายทักษิณโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กและอัดคลิปขอเสียงสนับสนุนจากชาวเชียงใหม่ให้เลือกผู้สมัครนายก อบจ.ของพรรคเพื่อไทย ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะในวงการประชุมกรรมการบริหารพรรค ที่เป็นห่วงประเด็นทางข้อกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบมาถึงสมาชิกพรรค และพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะการนำเนื้อหาทางจดหมายมาผลิตซ้ำ นำไปอ่านขยายผล เพื่อหวังคะแนนเสียงทางการเมือง แต่ไม่อาจต้านทานความคิดเห็นจากแกนนำคนในพรรคได้ ส่งผลให้กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 4 ราย ได้ทำหนังสือแสดงความจำนงที่ขอคัดค้านส่งไปยัง กกต. และได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยแล้ว 
    ด้านความเคลื่อนไหวหลังคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย เตรียมเปิดตัวตั้งพรรคการเมืองใหม่ และมีข่าวอาจจะมี ส.ส.อีสานหลายคนย้ายไปอยู่ด้วยหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น โดยนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงจากคุณหญิงสุดารัตน์ แต่ถ้าตั้งพรรคจริงก็ถือว่าเป็นคนที่มีความพร้อมความเหมาะสมคนหนึ่ง เชื่อว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีให้ประชาชนอีกพรรคการเมืองหนึ่ง ส่วนจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องรัฐธรรมนูญ และสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ขอเป็นกำลังใจให้คุณหญิงสุดารัตน์และคนอื่นๆ ที่จะเดินเข้ามาสู่เส้นทางสายประชาธิปไตย
    เมื่อถามว่า มีข่าวสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนจะไปร่วมกับคุณหญิงสุดารัตน์ นายสุทินตอบว่า ยังไม่ทราบว่า จะมีคนไปมากน้อยเท่าไหร่ และเป็นใครบ้าง นอกจากที่เป็นข่าวชัดเจนมาแล้ว ซึ่งยังเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นพรรคที่ประชาชนพึ่งหวังได้ การที่ใครจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรนอกเหนือจากปัจจัยสำคัญของประเทศแล้ว แต่ละคนก็อาจจะดูปัญหาในพื้นที่ของตัวเองด้วยซึ่งตามรัฐธรรมปัจจุบันไม่ได้เอื้อให้ ส.ส.ที่มีตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันย้ายพรรคได้จึงยังไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ในเวลานี้.  


เทคโนโลยี "ไอที" เปลี่ยนสังคมโลก การจะเปลี่ยนให้ได้ผล มันก็ต้องรื้อ-ทุบทิ้ง-ทำลาย "สิ่งเดิม" แล้วสร้าง "สิ่งใหม่" อย่างที่เรียก "ดิสรัปต์"

๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?