นายกฯมอบคำขวัญ"วันครู" ปี64 "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ" 


เพิ่มเพื่อน    


16ม.ค.64-เวลา 08.45 น. สำนักงานคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันครูวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวันครู ซึ่งเป็นการจัดวันครูออนไลน์ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครูปีนี้คือ “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ” โดยการจัดงานวันครูในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่กิจกรรมทุกอย่างถูกบันทึกเทปและนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภาและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
           
โดยกิจกรรมงานวันครูเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายข้าวสารพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ และพิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึง พระคุณบูรพาจารย์ และ นายประเสริฐ แสงโป๋ ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและ บุคลากรทางการศึกษา ส่วนในปีนี้ครูผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศนั้น คุรุสภาได้นำรางวัลมอบจัดส่งทางไปรษณีย์แทน  
           
สำหรับในปีนี้ ครูนายกรัฐมนตรี ได้แก่  พล.อ.อุดม โพพี ครูที่เคยสอนวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จากนั้นเป็นพิธีคารวะครูอาวุโสของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) โดยได้กล่าวมุทิตาจิตต่อครูวารี ดำไชโย ครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
           
พล.อ.อุดม ครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ สมัยเรียนเป็นนักเรียนที่มีวินัยและเป็นเด็กเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นที่รักของเพื่อนๆ ร่วมรุ่น โดยพล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนดี มีความสง่างาม และชอบพูดจาเด็ดขาด เป็นคนรักเพื่อน นอกจากนี้ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ ยังได้เป็นผู้จัดตั้งกองทุนสำหรับช่วยเหลือนักเรียนนายร้อยเตรียมทหารเป็นคนแรกด้วย รวมถึงยังสนับสนุนความช่วยเหลือให้แก่ครูโรงเรียนนายร้อยที่อาวุโส ทั้งนี้ขอให้พล.อ.ประยุทธ์ ดูแลบ้านเมืองให้ดี และมีความอดทนต่ออุปสรรค ขณะเดียวกันฝากครูไทยทุกคนสอนให้รู้เรื่องและต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา  


โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครูว่า ครูเป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติ และมีบทบาทในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ครูยุคใหม่จึงต้องเป็นผู้อำนวยการในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงศาสตร์สาขาต่าง ๆเป็นผู้ที่มีความรู้ครบถ้วน เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล ตลอดจนนำเทคโนโลยี ซึ่งมีความก้าวหน้าและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการจัดทำแผนการศึกษาเพื่อพัฒนายาวชนในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูง ดังนั้นอนาคตของชาติจึงอยู่ที่การศึกษา และการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากครูที่มีคุณภาพด้วย 
 
“วันครูปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญว่า "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ" เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครูจึงต้องได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ และความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ นอกจากนี้ครูยังต้องเป็นบุคลากรตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยกย่องของผู้คนในสังคม และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ได้ดำเนินรอยตาม เพื่อเป็นคนก่งคนดี มีความทันสมัย มีคุณธรรมประจำใจ และเป็นอนาคตของชาติ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 
 
ทั้งนี้ในส่วนของนายณัฏฐพล ได้มีสารเนื่องในงานวันครูตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมและส่งกำลังใจให้แก่คุณครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกคนแม้ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ต่อผู้เรียนมากเพียงใด แต่เชื่อมั่นเสมอว่า "ครู" คือบุคคลหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของชาติ สถานการณ์ปัจจุบันหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ทำให้ทุกคนในสังคมโลกต่างต้องปรับตัว เพื่อป้องกันตนเองและลดการแพร่ระบาดของโรค ทุกภาคส่วนต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการทำงาน โลกกำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องทำอย่างเร็วและแรง ด้วยนโยบาย 3 ป. คือ ปลดล็อก ปรับเปลี่ยนเปิดกว้าง เพื่อยกกำลังสองการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ครูยกกำลังสองที่เน้นเพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้านถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกำลังสองที่เน้นลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รวมถึงโรงเรียนยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มุ่งมั่นให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเมื่อครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ก็จะมีพลังในการสร้างคุณภาพของการเรียนการสอน โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู และจะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับครูด้วยการปรับโครงสร้างที่จะนำไปสู่การลดหนี้ ต้องการให้ครูได้มีโอกาสลดภาระหนี้ในปัจจุบันอันเป็นเป้าหมายหลักของกองทุน ด้านความก้าวหน้าในเรื่องวิทยฐานะมุ่งปรับระบบที่เน้นการวัดผลจากเอกสารวิชาการ เป็นระบบที่มุ่งเน้นวัดผลจากผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของครูกับนักเรียนเป็นหลัก เพิ่มความสำคัญของผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ เชิงคุณภาพการเรียนการสอน 

ทั้งนี้ในโอกาสวันครูปีนี้คุรุสภาขอเชิญชวนทุกคนที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสวนาทางวิชาการออนไลน์ และการเรียนหลักสูตรออนไลน์ ผ่านทาง www.วันครู.com และจะเปิดให้ร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครูใน Facebook แฟนเพจ “คุรุสภา” (@Khurusaphaofficial) และติดแฮชแท็ก# คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต #วันครู2564 รวมถึงร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th และรับชมย้อนหลังผ่านทางยูทูปคุรุสภา 


เห็นข่าว รฟม. "รื้อวัด" ทำสถานีรถไฟฟ้าแล้วตกใจ! วันนี้ ขอคุยหน่อย วัดที่ว่านี้คือ "วัดเอี่ยมวรนุช" ตรงสี่แยกบางขุนพรหม พื้นที่วัดมีซัก ๒ ไร่ ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้?

'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง