ชำแหละตัวตน 'สงฆ์ปลดแอก' แค้นลัทธิขายสวรรค์พังพินาศ ส่งเด็กปั้นฟาดฟันอำนาจรัฐ


เพิ่มเพื่อน    

18 ม.ค.64 - ดร.มงคล นาฏกระสูตร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร และอดีตผู้ชำนาญการสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กหัวข้อ " เปิดตัวตนสงฆ์ปลดแอก : ที่แท้รับใช้ใคร" มีเนื้อหาดังนี้ พ.ศ. 2475 พระมหาเงื้อม อินฺทปญฺโญ เปิดตัวสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี ว่า "พุทธทาสภิกขุ" รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างเป็นทางการ งานของหลวงพ่อพุทธทาส ได้ท้าทายต่อสถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เช่น การเอาไสยศาสตร์มาปิดบังพุทธธรรม, การตีความหลักพุทธธรรมแบบพุทธร่วมสมัย ,แก่นแท้แห่งพุทธศาสนา เป็นต้น งานของพุทธทาสภิกขุเป็นที่ยอมรับทั่วโลก จนได้ชื่อว่า "ปราชญ์เมธี" แห่งศตวรรษที่ 20 ท่านรับใช้พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เป็นตัวอย่างสงฆ์ในอุดมคติที่ผู้คนเคารพนับถือบูชา สงฆ์ปัจจุบันรับใช้ใคร

พระสงฆ์เมื่อบวชเข้ามาได้ศึกษาเล่าเรียนจนอยู่เป็นพระเก่า นอกจากรับใช้อุปัชฌาย์อาจารย์แล้ว โครงสร้างการคณะสงฆ์แบบนี้ได้สร้างระบบรับใช้ต่อผู้มีอำนาจในทั้งในคณะสงฆ์เพื่อความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งสงฆ์และยังรับใช้ฆราวาสผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและนายทุนผู้ยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจ เพื่อลาภสักการะยศตำแหน่งเงินทอง อย่างเอื้ออาศัยกันในระบบอุปถัมภ์และระบบทุนนิยม หมายความว่า ถ้าผู้อำนาจทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาสว่ายังไงก็ว่าตาม แม้จะขัดกับอุดมการณ์แบบพุทธก็ตาม หาได้คัดค้านต่อสู้เพื่อหลักการใดๆไม่ ให้ตนรอดเป็นพอ

#สู้แบบไร้อุดมการณ์ : #ยิ่งทำยิ่งเสื่อม แต่เดิมสงฆ์ปลดแอกกลุ่มนี้มาจากสงฆ์ที่หนุนพรรคล้มเจ้าอยู่แล้ว เมื่อคสช.เข้ามาปฏิวัติ มีคน 2 กลุ่มที่เสียผลประโยชน์อย่างหนัก ได้แก่กลุ่มนักการเมืองที่ครองอำนาจเดิมและสงฆ์ทรงอำนาจที่หนุนวัดเจ้าลัทธิขายสวรรค์ จนพังพินาศ ขบวนการเอาคืนจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายพระก็มีสงฆ์กลุ่มนี้คอยทิ่มแทง นำโดยเจ้าคุณ ป.และมหาส.ชื่อดังโดยพยายามจะล้มรัฐบาลทุกวิถีทาง ส่วน "มหาพ." เป็นเด็กปั้นที่ให้ทะลุทะลวงฟาดฟันจะได้ไม่กระทบถึงผู้บงการข้างบน

สงฆ์รับใช้ผู้มีอำนาจทั้งการเมืองและนายทุน จะเป็นสงฆ์ในอุดมคติได้อย่างไร พระสงฆ์ที่ดีต้องรับใช้พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังบทสวดมนต์ทำวัตรเย็นที่ว่า พุทฺธสฺสาหสฺมิ ธมฺมสฺสาหสฺมิ สงฺฆสฺสาหสฺมิ ทาโส ว พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เม สามิสฺกิสฺโร (ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นนายมีอิสสระะเหนือข้าพเจ้า)

แต่ถ้ารับใช้สิ่งอื่นชื่อว่าทรยศต่อพระรัตนตรัย แม้ห่มจีวรอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ ก็ไม่ใช่สงฆ์ที่ควรแก่การสักการะกราบไหว้บูชา เปลืองข้าวสุกที่ชาวบ้านใส่มาด้วยศรัทธา ไม่ใช่บุญเขตที่ประเสริฐใดๆ แค่คนรับใช้ใส่จีวรเท่านั้น...ท่านเณร