"ศิริราช"แจงบุคลากรติดเชื้อโควิด 4 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ไม่ได้รักษาผู้ป่วย ติดเชื้อจากชุมชน


เพิ่มเพื่อน    

19 ม.ค. 64 - ตามที่มีกระแสข่าวว่า พบบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ศิริราชติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า บุคลากรที่ติดเชื้อเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนสนับสนุน ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้บริการรักษาผู้ป่วย และเป็นการติดเชื้อมาจากบริเวณชุมชนที่พักอาศัย ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงด าเนินการการตรวจคัดกรองกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว (ความเสี่ยงสูง) จำนวน 4 ราย ปรากฏผล พบการติดเชื้อ จำนวน 3 รายจึงได้ดำเนินการต่อไปนี้

1. รับผู้ป่วยติดเชื้อ จ านวน 4 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที

2. ตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อ (ความเสี่ยงสูง) ที่ไม่มีอาการ จำนวน 50 ราย ทำNP swab พบ ติดเชื้อ 2 ราย จึงรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนอีก 48 ราย ให้งดการปฏิบัติงาน กักตัวที่บ้านหรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้ โดยที่ผู้ติดเชื้อทั้ง 6 ราย ไม่ได้ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย

3. ตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อ (ความเสี่ยงปานกลาง) จำนวน 20 ราย ที่ไม่มีอาการ ให้งดการปฏิบัติงาน กักตัวที่บ้าน หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้

4. ตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อ (ความเสี่ยงต่ า) ที่ไม่มีอาการ จำนวน 4 รายแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง

5. บุคลากรผู้สัมผัสอื่นๆ ที่อยู่ภายในโรงพยาบาล จำนวน 44 ราย ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลตรวจ NP swab และกักกันโรคตามแนวทางที่กำหนด

6. ทำความสะอาดตึกอดุลยเดชวิกรม ซึ่งเป็นตึกที่ผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ ตึกอดุลยเดชวิกรมไม่ได้ เป็นตึกที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง การทำความสะอาดและพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง ราวบันไดลิฟท์และปุ่มลิฟท์ และมือจับประตูทุกชั้น
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีมาตรการลดจำนวนผู้ป่วยเพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานจากบ้านได้ (work from home) โดยสลับกันมาทำงานทุก 2 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการการรักษาผู้ป่วย

นอกจากนี้ทางคณะฯยังคงมาตรฐานระดับสูงในการรักษา ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเป็นที่รับปรึกษาให้กับสถานบริการทางการแพทย์อื่นๆ จึงขอให้ผู้มารับบริการและญาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช

ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้เข้ามาติดต่อในโรงพยาบาลศิริราช ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล

2. งดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ในกรณีต้องเฝ้าไข้ ขอให้ผู้มาเฝ้าไข้ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล

3. ผู้มารับบริการหากมีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

ท้ายนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะติดตามอาการของผู้ถูกคัดกรองทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง และจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและ
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ