สาธิตเกษตร ฯ เลี่ยงโควิด เลื่อนรับสม้ครรับนร.ป.1 ทางออนไลน์เท่านั้น


เพิ่มเพื่อน    

 

25ม.ค.64โรงเรียนสาธิต ม.เกษตรศาสตร์ (มก.) ออกประกาศในนาม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมก.  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564  เรื่องเลื่อนการรับใบสมัครและการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ดังนี้ 1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2557 ถึง 15 ธ.ค.  2558 โดยสามารถยื่นขอใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.kus.ku.ac.th ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 5 ก.พ. 2564 จากนั้นยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-14 ก.พ. 2564 โดยปีนี้ เป็นการยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์ เป็นปีแรก ดังนั้น จึงขอให้ผู้ปกครองเตรียมเอกสารการสมัครของนักเรียนในรูปแบบไฟล์ .jpeg หรือ .png พร้อมกับลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ใบรับรองการเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียนไม่เกิน 90 วัน) รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และหรือ หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) ไว้ให้พร้อมและดำเนินการส่งภายในกำหนดเวลา
โดยโรงเรียนกำหนดวันประเมินความพร้อมของการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 08.30 -10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 10.45 -12.15 น. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 3 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-942-8800-9 หรือ ดูข้อมูลที่ http://www.kus.ku.ac.th

ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีการปรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันในการประเมินความพร้อมหรือพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องกับการประกาศและนโยบายของรัฐ โดยโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองที่สมัครนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียน สื่อออนไลน์ต่างๆ และส่งข้อความทางโทรศัพท์ถึงผู้ปกครองของผู้สมัครโดยตรงต่อไป


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'