‘เทพไท’หลุดเก้าอี้ส.ส. จ่อเลือกตั้งซ่อม7มี.ค.


เพิ่มเพื่อน    

 "เทพไท" หลุดเก้าอี้ ส.ส.! ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ให้สิ้นสุดลงตั้งแต่ 16 ก.ย.63 สิ้นสภาพ ชี้ไม่อาจไว้วางใจในความสุจริตและไม่สมควรให้มีอำนาจการเมือง กกต.จ่อเคาะ 7มี.ค.เลือกตั้งซ่อม ปชป.นัดถก กก.บห. ขอพรรคร่วมรัฐบาลหลีกทาง พชปร.ไม่สนเตรียมส่ง "อาญาสิทธิ์" แก้มือ พรรคกล้าร่วมวงด้วย

    เมื่อวันที่ 27 มกราคม เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) มาตรา 96 (2) จากเหตุศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา เนื่องจากร่วมกระทำผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 โดยศาลเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 101 กำหนดให้ความเป็น ส.ส.เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง และสิ้นสุดลงได้ด้วยเหตุต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ซึ่งตามประเด็นแห่งคดีนี้ โดยมาตรา 101 ประกอบมาตรา 98 (4) ตามประเด็นแห่งคดีบัญญัติให้ความเป็นสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง เมื่อมีลักษณะต้องห้ามไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 96 (1) (2) (4)  โดย (2) บัญญัติให้บุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาว่า ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ สอดคล้องกับหลักการ ที่คำพิพากษาของศาลย่อมมีผลใช้บังคับได้จนกว่าศาลสูงมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น
    ดังนั้น เมื่อศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ใดแล้ว  ผู้นั้นย่อมมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งทันที ตามมาตรา 96 (2) และเป็นลักษณะของบุคคลห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ตามมาตรา 98 (4) การที่รัฐธรรมนูญนำลักษณะต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งมากำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามการดำรงตำแหน่ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) โดยไม่ต้องรอคำพิพากษาถึงที่สุด
    “เนื่องจาก ส.ส.เป็นบุคคลผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ต้องได้รับการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และลักษณะต้องห้ามเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ทำหน้าที่ ส.ส.จะต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติและคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสาธารณชน ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากเหตุมัวหมอง ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่เกียรติและศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎร การที่ ส.ส.ผู้ใดทำผิดจนศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 96 ( 2) ส.ส.ผู้นั้นย่อมไม่อาจอยู่ในฐานะที่จะไว้วางใจในความสุจริตได้ และไม่สมควรให้เข้ามามีอำนาจในทางการเมือง” ศาลระบุ
    ข้อโต้แย้งของนายเทพไทผู้ถูกร้องที่อ้างว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติเหตุต่างๆ ที่มีผลให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง แต่ไม่ได้ระบุถึงเหตุเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 96 (2) ไว้โดยตรงจึงไม่มีผลให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุด นอกจากนี้ การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 96(2) จะต้องเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งเท่านั้น ศาลเห็นว่าเมื่อตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) มาตรา 98 และมาตรา 96 (2) ประกอบกันแล้วหากมีเหตุตามมาตรา 96 และมาตรา 98 ระหว่างการดำรงตำแหน่งก็มีผลทำให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงได้ มิใช่เป็นเพียงลักษณะต้องห้ามขณะที่นายเทพไทใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือขณะใช้สิทธิเลือกตั้ง
    ส่วนที่นายเทพไทแย้งว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ต้องสิ้นสุดลงทั้งที่คำพิพากษาในคดียังไม่ถึงที่สุดเป็นผลร้ายและก่อให้เกิดความเสียหาย ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (9) (10) (11) ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 29 วรรคสอง ที่ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาเพื่อให้มีการพิสูจน์ความจริงก่อนคดีถึงที่สุดเห็นว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101( 6) ประกอบมาตรามาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) ซึ่งใช้คำว่า "อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่"  ไม่ได้ใช้คำว่าคำพิพากษาถึงที่สุด บทบัญญัติลายลักษณ์อักษรมีความชัดเจนไม่อาจตีความเป็นอย่างอื่นได้ หมายความว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ต้องสิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยไม่ต้องรอคดีถึงที่สุดก่อน 
    สำหรับที่อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 29 วรรคสอง โดยให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้นั้น กรณีของนายเทพไท เป็นการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญในปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้อง สมบูรณ์ของการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องพิจารณาลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ ข้อโต้แย้งดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่มีคำพิพากษา สมาชิกภาพ ส.ส.จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96(2)
    ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่าสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงนับแต่เมื่อใด เห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายเทพไทให้สิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่ง  จึงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายเทพไทสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6 ) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายเทพไทหยุดปฏิบัติหน้าที่ คือวันที่ 16 ก.ย.2563 และถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคือวันที่ 27 ม.ค.64 เป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิก ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 102
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเอกฉันท์ในกรณีดังกล่าว ขณะเดียวกันมีรายงานว่า การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องดำเนินการภายใน 45 วันนั้น คาดว่าคณะกรรมการ?การ?เลือกตั้ง?จะกำหนดให้วันที่ 7 มี.ค.เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 11-15 ก.พ. เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง
    ที่พรรคประชาธิปัตย์ ภายหลังศาลมีคำพิพากษา นายเทพไทได้ร้องเพลงชื่อ “เปิดตัวเปิดใจ เทพไท เสนพงศ์” ก่อนแถลงว่า น้อมรับคำวินิจฉัยของศาลทุกประการ แต่ในส่วนของคดีอาญาอยู่ในชั้นอุทธรณ์ และต้องสู้ในชั้นฎีกาอีก อย่างไรก็ตาม ในศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกตน และมีข้อสงสัยเรื่องคุณสมบัติ จึงได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขอเรียนว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สิ้นสุด แต่คำถามต่อมาคือถ้าหากตนชนะในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แต่ตนได้สูญเสียสถานะการเป็น ส.ส.ไปแล้ว ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเยียวยาให้ตำแหน่งกลับคืนมาได้ ทั้งหมดไม่ได้เป็นความผิดของใคร ตนคิดว่าเป็นจุดอ่อนจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่เขียนในลักษณะที่เป็นปัญหา ตามปกติจะต้องให้คดีถึงที่สุดถึงจะมีข้อยุติในเรื่องคุณสมบัติการเป็น ส.ส. เชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดอ่อนอีกหลายจุดที่เป็นประเด็นต้องถกเถียงกัน ซึ่งเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.ที่จะมีขึ้นในอนาคต
    สำหรับการส่งผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคลงแทนตนนั้น เป็นหน้าที่ของกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะสรรหาตัวผู้สมัครต้องไปคุยกัน ทำไพรมารีโหวตว่าจะสนับสนุนใครเป็นตัวแทน และตนมีสิทธิ์เสนอชื่อเช่นกัน เพราะเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม
    "ขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้โอกาสเป็น ส.ส.มา 20 ปี ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้กำลังใจ และหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผมจะมีบทบาทเป็นนักการเมืองนอกสภาคนหนึ่ง" นายเทพไทระบุ
    นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคใต้ เปิดเผยว่า พรรคจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้ว ในวันที่ 28 ม.ค.นี้ เวลา 16.00 น. ซึ่งน่าจะมีการนำเรื่องนี้มาหารือด้วย ส่วนการพิจารณาหาตัวบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมนั้น คิดว่าควรสอบถามความคิดเห็นของนายเทพไทก่อนว่าใครเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมจะลงสมัคร ส.ส.แทน ซึ่งบรรดา ส.ส.พรรคใน จ.นครศรีธรรมราชเห็นเช่นเดียวกัน
      “ปัญหาที่สำคัญกว่านั้น และเรายังกังวลอยู่ คือท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาล แต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา พรรคการเมืองที่อยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันจะไม่ส่งคนลงแข่งขันกันเอง ดังนั้นในครั้งนี้ควรใช้วิธีปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งผมจะเสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารด้วย ว่าขอให้แกนนำพรรคไปพูดคุยกับบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลว่าขอไม่ให้มีการส่งคนลงสมัครแข่งขันกันเองในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตนี้ แล้วปล่อยให้พรรคประชาธิปัตย์แข่งขันกับฝ่ายค้านหรือพรรคอื่นๆ ที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล เชื่อว่าที่ประชุมจะเห็นด้วย แล้วจะนำไปสู่การที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไปเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลต่อไป” นายนิพิฏฐ์ระบุ
    ขณะที่นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า เบื้องต้น ส.ส.ภาคใต้ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าพร้อมที่จะสนับสนุนนายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครคนเดิมของพรรค ซึ่งเป็นคู่แข่งกับนายเทพไท ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส่วนข้อสรุปที่ชัดเจนต้องรอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแนวทางและตัวบุคคลที่เหมาะสมต่อไป
    นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม รองโฆษกพรรคกล้า เปิดเผยว่า วันที่ 28 ม.ค. เวลา 14.00 น. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมผู้บริหารพรรค จะแถลงพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งแรก ส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สนามไดรฟ์กอล์ฟ Par3 วังหิน.

 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ