ราชกิจจาฯแพร่คำพิพากษาจำคุก 'วัฒนา' 50 ปี คดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร


เพิ่มเพื่อน    

1 ก.พ.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

คดีหมายเลขดำที่ อม. ๔๒/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๕/๒๕๖๓ ระหว่าง อัยการสุงสุด โจทก์ นายวัฒนา เมืองสุข ที่ ๑ กับพวกรวม ๙ คน จำเลย คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๐๒/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๖/๒๕๖๓ ระหว่าง อัยการสุงสุด โจทก์ นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน จำเลย

ทั้งนี้คดีทั้งสองสํานวนนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน โดยให้เรียกโจทก์ทั้งสองสํานวนว่า โจทก์ เรียกจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๙ในสํานวนแรกว่า จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๙ และเรียกจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ในสํานวนหลังว่า จําเลยที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๔ ตามลําดับ

พิพากษาว่า จําเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ (เดิม) จําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๘ และที่ ๑๐ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ (เดิม)ประกอบมาตรา ๘๖ 

การกระทําของจําเลยที่ ๑ และที่ ๔ ถึงที่ ๘ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ 

ลงโทษจําเลยที่ ๑ จําคุกกระทงละ ๙ ปีรวม ๑๑ กระทง เป็นจําคุก ๙๙ ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจําคุกจําเลยที่ ๑ มีกําหนด ๕๐ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ (๓) 

ลงโทษจําเลยที่ ๔ จําคุกกระทงละ ๖ ปี รวม ๑๑ กระทง เป็นจําคุก ๖๖ ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจําคุกจําเลยที่ ๔ มีกําหนด ๕๐ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ (๓) 

ลงโทษจําเลยที่ ๕ จําคุกกระทงละ ๔ ปี รวม ๕ กระทง เป็นจําคุก ๒๐ ปี 

ลงโทษจําเลยที่ ๖ จําคุกกระทงละ ๔ ปีรวม ๑๑ กระทง เป็นจําคุก ๔๔ ปี 

ลงโทษจําเลยที่ ๗ จําคุกกระทงละ ๔ ปี รวม ๘ กระทงเป็นจําคุก ๓๒ ปี 

ลงโทษจําเลยที่ ๘ ปรับกระทงละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๑ กระทงรวมเป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท 

ลงโทษจําเลยที่ ๑๐ จําคุก ๔ ปี ให้นับโทษจําคุกจําเลยที่ ๔ ต่อจากโทษจําคุกจําเลยที่ ๒ ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๓๓๑/๒๕๕๗, อ. ๓๓๓๒/๒๕๕๗,อ. ๓๓๓๓/๒๕๕๗ และ อ. ๓๓๓๔/๒๕๕๗ ของศาลแขวงสมุทรปราการ และต่อจากโทษจําคุกจําเลยที่ ๑๔ ในคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๗๘/๒๕๖๐ และ อม. ๑๗๙/๒๕๖๐ ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้นับโทษจําคุกจําเลยที่ ๕ ต่อจากโทษจําคุกจําเลยที่ ๑๑ ในคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๗๘/๒๕๖๐ และ อม. ๑๗๙/๒๕๖๐ ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้นับโทษจําคุกจําเลยที่ ๑๐ ต่อจากโทษจําคุกจําเลยที่ ๑ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๘๔๘๘/๒๕๕๒ ของศาลจังหวัดพัทยา 

ส่วนที่โจทก์มีคําขอให้นับโทษ จําเลยที่ ๑๐ ต่อจากโทษจําเลยที่ ๒๔ ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อ. ๒๕๔๒/๒๕๕๓ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ. ๒๐๗๖/๒๕๖๓ ของศาลอาญา นั้น คดีดังกล่าวศาลอาญามีคําพิพากษายกฟ้องจึงไม่อาจนับโทษต่อได้ 

หากจําเลยที่ ๘ ซึ่งเป็นนิติบุคคลไม่ชําระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙ กับให้ริบเงิน จํานวน ๑,๓๒๓,๐๐๖,๗๕๐ บาท โดยให้จําเลยผู้มีหน้าที่ต้องส่งเงินที่ริบชําระเป็นเงินแทน ตามมูลค่าของเงินที่ศาลสั่งริบภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา หากไม่ชําระภายในระยะเวลากําหนดต้องชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจํานวนดังกล่าวจนกว่าจะชําระเสร็จ 

จําเลยที่ ๑ ที่ ๔ ที่ ๖ และที่ ๘ ร่วมกันชําระเป็นเงินแทนตามมูลค่า จํานวน ๑,๓๒๓,๐๐๖,๗๕๐ บาท 

จําเลยที่ ๕ ร่วมชําระ จํานวน ๗๖๓,๑๙๗,๐๐๐ บาท

จําเลยที่ ๗ ร่วมชําระ จํานวน๑,๐๕๖,๒๖๗,๐๐๐ บาท 

จําเลยที่ ๑๐ ร่วมชําระจํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ริบเงินตามฟ้อง ข้อ ๒.๖ เฉพาะจํานวน ๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาทและตามฟ้องข้อ ๒.๙ เฉพาะจํานวน ๗,๖๑๐,๐๐๐ บาท 

ให้ยกฟ้องโจทก์สําหรับจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๙ และที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๔ 

ส่วนข้อหาและคําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก  อ่านทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีนี้ ในส่วนของนายวัฒนา เมืองสุข ได้อุทธรณ์คดี ในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง


ต้องบอกว่า..... ถึงวาระ "ขุดเหี้ย" จากรูที่ซุ่มซ่อนแถวๆ มหา'ลัยออกมาถลกหนังกันแล้ว! พันธุ์ไทย เป็นพันธุ์หางแดง แต่วานซืน ที่ถูกถลกหนังไปตัว เป็นพันธุ์ "หัวแดง" เข้ามาผสมพันธุ์-วางไข่อยู่สถาบันศึกษาย่านขอนแก่น ร่วม ๓๐ ปี

'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ