กกต.สรุปผลรับสมัครเทศบาลทั่วประเทศ 73,390 คน มากสุดเชียงใหม่ น้อยสุดแม่ฮ่องสอน


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.พ. 64 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้รายงานสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ 76 จังหวัด จำนวน 2,472 แห่ง ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 -12 ก.พ. ว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น73,390 คน แบ่งออกเป็น ผู้สมัครนายกเทศมนตรี 5,771 คน  ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล  67,619 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครมากสุด 5 อันดับแรกได้แก่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 4,048 คน แยกเป็น ผู้สมัครนายกเทศมนตรี299 คน ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล 3,749 คน จ.นครราชสีมา จำนวน2,703 คน แยกเป็น ผู้สมัครนายกเทศมนตรี 221 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล 2,482 คน  จ.ขอนแก่น จำนวน 2,473 คน แยกเป็น ผู้สมัครนายกเทศมนตรี 210 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล 2,263 คน จ.เชียงราย จำนวน 2,396 คน แยกเป็น ผู้สมัครนายกเทศมนตรี 193 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล  2,203 คน จ.อุดรธานี จำนวน2,317 คน แยกเป็น ผู้สมัครนายกเทศมนตรี 188 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล 2,129 คน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคือ จ. แม่ฮ่องสอน จำนวน 197 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายกเทศมนตรี 20 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล 177 คน ซึ่งหลังการรับสมัครแล้วผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการสมัครของผู้สมัคร และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 52วรรคสาม และวรรคสี่ พ.ร.บ.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ก่อนที่จะติดประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร ณ. ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง.


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่