โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ขรก.ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 30 ราย


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.พ.64 - เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๓๐ ราย ดังนี้

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑. พลตำรวจโท โชติ อ้วนศรีไสย
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๒. พลตำรวจเอก ค านึง สุวรรณยุหะ
๓. พลตำรวจเอก รัฐนันท์ มาแผ้ว
๔. พลตำรวจเอก เอกชัย นิเซ็ง
๕. พลตำรวจเอก ยอดชาย บุญสุข
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๖. พลตำรวจเอก นิตินัย อาบูวะ
๗. พลตำรวจเอก มะลาเซ็ง เซะบิง
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๘. พลตำรวจตรี มานพ ไชยชนะ
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๙. พลตำรวจเอก มะอูเซ็ง สาเหาะ
๑๐. พลตำรวจตรี อับดุลเล๊าะ ดอเล๊าะ
๑๑. พันตำรวจเอก อรุณ แก้วกอเอียด
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๑๒. พลตำรวจโท วิริยะ โตะหม๊ะ
๑๓. พลตำรวจตรี สุชีพ ละอองดี
๑๔. พลตำรวจตรี มะรีเป็น เจ๊ะยิ
๑๕. พันตำรวจเอก บุญธรรม ถาวรศิลป์
๑๖. พันตำรวจเอก ศักรินทร์ แสงเงิน
๑๗. พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ หนูทอง
๑๘. พันตำรวจเอก อนุวัต กอราบันหลง
๑๙. พันตำรวจเอก อนุรักษ์ รักบุตร
๒๐. พันตำรวจเอก สมพร สุดชาดา
๒๑. พันตำรวจโท ภาคภูมิ จันทร์เมธา
๒๒. พันตำรวจโท มงคล เวทมาหะ
๒๓. พันตำรวจโท ณัฐพงศ์ ชาติดา
๒๔. พันตำรวจโท ศุภักษร สะยุคงทน
๒๕. พันตำรวจตรี วินัย ฉีดเกตุ
๒๖. พันตำรวจตรี สุรศักดิ์ สังข์นวล
๒๗. พันตำรวจตรี ราชพฤกษ์ อาแว
๒๘. พันตำรวจตรี ธานี แสงสุวรรณ์ 
๒๙. พันตำรวจตรี สุริยา หนูนิ่ม
๓๐. พันตำรวจตรี อรรถพล เหลือเทพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่