โปรดเกล้าฯพระราชยศยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 30 ราย


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.พ.64 - เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการต ารวจ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๓๐ ราย ดังนี้
๑. ร้อยตำรวจเอก คำนึง สุวรรณยุหะ เป็น พลตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

๒. ร้อยตำรวจเอก นิตินัย อาบูวะ เป็น พลตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๓. ร้อยตำรวจโท มะอูเซ็ง สาเหาะ เป็น พลตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๔. พันตำรวจตรี รัฐนันท์ มาแผ้ว เป็น พลตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

๕. ร้อยตำรวจเอก เอกชัย นิเซ็ง เป็น พลตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๖. ร้อยตำรวจเอก ยอดชาย บุญสุข เป็น พลตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

๗. ร้อยตำรวจโท มะลาเซ็ง เซะบิง เป็น พลตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘. พันตำรวจตรี โชติ อ้วนศรีไสย เป็น พลตำรวจโท ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

๙. ดาบตำรวจ วิริยะ โตะหม๊ะ เป็น พลตำรวจโท ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๐. ร้อยตำรวจตรี อับดุลเล๊าะ ดอเล๊าะ เป็น พลตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

๑๑. ดาบตำรวจ มานพ ไชยชนะ เป็น พลตำรวจตรี  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๒. ดาบตำรวจ สุชีพ ละอองดี เป็น พลตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

๑๓. ดาบตำรวจ มะรีเป็น เจ๊ะยิ เป็น พลตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๔. ดาบตำรวจ บุญธรรม ถาวรศิลป์ เป็น พันตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐

๑๕. ดาบตำรวจ อรุณ แก้วกอเอียด เป็น พันตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๖. จ่าสิบตำรวจ ศักรินทร์ แสงเงิน เป็น พันตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๗. สิบตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ หนูทอง เป็น พันตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๑๘. จ่าสิบตำรวจ อนุวัต กอราบันหลง เป็น พันตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๙. จ่าสิบตำรวจ อนุรักษ์ รักบุตร เป็น พันตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒๐. ดาบตำรวจ สมพร สุดชาดา เป็น พันตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๑. สิบตำรวจเอก ภาคภูมิ จันทร์เมธา เป็น พันตำรวจโท ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒๒. สิบตำรวจเอก มงคล เวทมาหะ เป็น พันตำรวจโท ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

๒๓. สิบตำรวจโท ณัฐพงศ์ ชาติดา เป็น พันตำรวจโท ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

๒๔. สิบตำรวจโท ศุภักษร สะยุคงทน เป็น พันตำรวจโท ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๒๕. สิบตำรวจตรี วินัย ฉีดเกตุ เป็น พันตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒๖. สิบตำรวจโท สุรศักดิ์ สังข์นวล เป็น พันตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

๒๗. สิบตำรวจตรี ราชพฤกษ์ อาแว เป็น พันตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๒๘. สิบตำรวจโท ธานี แสงสุวรรณ์ เป็น พันตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒๙. สิบตำรวจตรี สุริยา หนูนิ่ม เป็น พันตำรวจตรี

๓๐. สิบตำรวจตรี อรรถพล เหลือเทพ เป็น พันตำรวจตรี 

ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่