ให้คะแนนไทยมีอิทธิพลมรดกวัฒนธรรมติด'อันดับ 5' โลก วธ.เล็งต่อยอด


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันนี้ - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่นิตยสาร  CEOWORLD จัดอันดับประเทศยอดเยี่ยมในโลกที่มีอิทธิพลด้านมรดกทางวัฒนธรรมโดยอันดับ 1 คือ อิตาลี รองลงมากรีซ  สเปน อินเดียและประเทศไทยอยู่ในอันดับ 5 โดยนิตยสาร CEOWORLD ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล 9 ด้าน ได้แก่ สถาปัตยกรรม มรดกงานศิลป์ แฟชั่น อาหาร ดนตรี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการเข้าถึงทางวัฒนธรรมจาก 165 ประเทศ ซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทยและแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยทั้งการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลก ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร รวมทั้งมีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงามของแต่ละภูมิภาคล้วนเป็นสิ่งที่จูงใจให้ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย  

          นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า วธ.จะดำเนินการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG” หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและภารกิจของ วธ. เรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ดนตรี ศิลปะ หัตถกรรม สื่อ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมเทศกาล ประเพณี ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งการดำเนินการใช้หลักการบวร(บ้าน วัด โรงเรียน/หน่วยงานราชการ)เป็นพลังขับเคลื่อนโดยนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามมาใช้การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน นอกจากนี้ จะจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อเผยแพร่ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปสู่ประชาชน จะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม ทำให้ประชาชนและชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'