คมนาคมไฟเขียวสายการบิน'นกสกู๊ต'เลิกกิจการ


เพิ่มเพื่อน    

 

24 ก.พ.64-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 2/2564 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการอนุญาตให้บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด เลิกกิจการ ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 41 ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ และประเภทการทำงานทางอากาศ 

ทั้งนี้ กพท.จะจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของการดำเนินการตามกฎหมายในรูปแบบตาราง เปรียบเทียบกรณีขออนุญาตเลิกกิจการโดยไม่มีการล้มละลาย และกรณีขออนุญาตเลิกกิจการมีเหตุล้มละลาย ประกอบการเสนอเรื่องเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุญาตต่อไป และ กพท. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการกิจการการบินพลเรือนอย่างเคร่งครัดด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม กบร. ยังมีมติเห็นชอบนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ตามร่างประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ซึ่งจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามนัยมาตรา 15 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ต่อไป 

โดยเมื่อ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จะเสนอร่างประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการการบินพลเรือนพิจารณาลงนาม เพื่อที่ กพท. จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำไปปฏิบัติใช้ต่อไป รวมถึงให้ กพท. จัดทำแผนการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและเสนอแผนการดำเนินการดังกล่าวให้ กบร. พิจารณา เพื่อให้เกิดการนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไป

ขณะเดียวกัน กบร. ยังได้พิจารณาเรื่องร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ... ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ แก้ไขเพิ่มเติม และสั่งการให้ กพท. พิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับดังกล่าวอีกครั้ง โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างข้อบังคับ กบร. เพื่อให้มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน 

ทั้งนี้ ใช้อากาศยานที่มีอายุเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการประกอบกิจการ ต้องได้รับใบสำคัญสมควรเดินอากาศฉบับใหม่สำหรับอากาศยานดังกล่าว เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอากาศยานของผู้ขออนุญาตประกอบการการบินพลเรือนมีความปลอดภัย และมีมาตรฐานการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO), องค์การบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) หรือ สำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งยุโรป (EASA) โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อนำเสนอในการประชุม กบร. ครั้งต่อไป
   
นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า กบร. มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการทำงานทางอากาศ (การถ่ายภาพทางอากาศ และการบินชมภูมิประเทศที่ขึ้น-ลง ณ ที่เดียวกัน) ให้แก่บริษัท โซแลร์ เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด และ กบร. มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้กำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการทำงานทางอากาศ (การถ่ายภาพทางอากาศ และการบินชมภูมิประเทศที่ขึ้น-ลง ณ ที่เดียวกัน) ให้แก่ บริษัทโซแลร์ เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด 

อีกทั้ง ให้เสนอให้คณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพิจารณาเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณากำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ต่อไป


วันนี้ "๑๓ เมษายน" เป็นวัน "มหาสงกรานต์" เรารู้ แบบชินว่า..... ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ส่วน ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem