จัดมาฆบูชาวิถีใหม่ ยึดหลักขันติธรรม


เพิ่มเพื่อน    


    สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมพุทธศาสนิกชนเนื่องในวัน "มาฆบูชา" ให้ยึดหลักขันติธรรม ระงับกิเลสตัณหาเพื่อความสงบร่มเย็น วธ.จัดมาฆบูชาวิถีใหม่ เปิดตัวเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ ชวนดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ “พี่โชคดี น้องมีบุญ” ส่งสติกเกอร์ไลน์ คิดดี ทำดี 
    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 26 ก.พ.2564 ใจความว่า ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าน้อมระลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันมีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1.การไม่ทำบาปทั้งปวง 2.การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และ 3.การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ประทานแก่พระอรหันตสาวก 1,250 รูป ซึ่งล้วนอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ณ ดิถีเพ็ญเดือน 3 เมื่อกว่า 2,600 ปีแล้ว อย่างไรก็ดี หากปีใดเป็นปีอธิกมาส วันมาฆบูชาจะตรงกับดิถีเพ็ญเดือน 4 ดังเช่นที่เกิดขึ้นปีนี้ สารัตถะประการหนึ่งในโอวาทปาติโมกข์นั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหลักการแห่ง “ขันติธรรม” เพื่อเป็นหลักเผยแผ่พระศาสนา และการดำรงตนของพุทธบริษัท ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา แปลว่า “ขันติเป็นเครื่องเผาผลาญบาปธรรมอย่างยิ่ง” 
    ทั้งนี้ ขันติ หมายถึง ความอดทนอดกลั้น ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกต่างมีสัญชาตญาณรัก สุข เกลียด ทุกข์ ด้วยกันทั้งสิ้น และก็เป็นธรรมดาที่ทุกชีวิตจำต้องเผชิญความทุกข์โทมนัส สลับกับความสุขโสมนัส หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอ จะหาบุคคลผู้มิต้องประสบกับ “โลกธรรม 8” กล่าวคือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข์ ในโลกนี้เป็นอันมิมีเลย ผู้ตระหนักรู้ในความจริงเช่นนี้ จึงพึงสั่งสมบ่มเพาะกำลังแห่งขันติไว้ สำหรับใช้ระงับยับยั้งและต้านทานโลกธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางวิกฤตการณ์ ซึ่งรุมเร้าเข้าสู่บ้านเมืองและโลกของเราทุกวันนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้รักษาร่างกายและจิตใจให้ยังคงความผาสุก สามารถอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาทางกาย ถ้อยคำจาบจ้วงล่วงเกิน คำติฉินนินทาว่าร้าย และความเสื่อมลาภเสื่อมยศ ซึ่งหลงยึดถือไว้ว่าเป็นตัวเราของเราเสียได้ อย่างน้อยแม้จะเจ็บใจเพียงใด แต่ก็ไม่เผลอแสดงอาการหุนหันพลันแล่นออกมาทางกายหรือทางวาจา จนเสียกิริยาอาการอันดี
    บุคคลผู้สามารถดำรงขันติธรรม คือความอดทนอดกลั้นไว้ได้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เสงี่ยมงดงาม ถือธรรมะเป็นใหญ่ กิเลสตัณหาไม่อาจทำอันตราย เมื่อเป็นได้ดังนี้แล้ว ย่อมประสบความสงบร่มเย็น ระงับความดิ้นรนทะยานอยาก การที่สามารถดับเพลิงทุกข์เป็นคราวๆ ได้ เสมือนว่าได้ถึงพระนิพพานเป็นคราวๆ เป็นบทพิสูจน์ให้พุทธบริษัทรู้เห็นตามความเป็นจริงว่า พระนิพพานมิใช่ธรรมะอันสุดเอื้อม แม้ว่าพระนิพพานจริงๆ คือความดับเพลิงทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงอาจยังอยู่ไกล แต่พระนิพพานในปัจจุบัน คือความดับกิเลสตัณหา ซึ่งบังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจในขณะนี้ จึงอาจใช้ “ขันติธรรม” คือความอดทนอดกลั้นนี้เอง เป็นเครื่องช่วยระงับดับได้ แม้เพียงคราวหนึ่งๆ ก็ยังดี ไม่เกินความสามารถที่ทุกคนจะปฏิบัติและเข้าถึงได้ เพื่อความสงบร่มเย็น ซึ่งพึงบังเกิดมีขึ้นแก่ตนและแก่สังคมส่วนรวม สมความปรารถนาอันดีงามของคนไทยที่ต่างหวังใจมุ่งหมายจะได้ประสบสันติสุขด้วยกันทุกคน
    ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ว่า ในโอกาสวันมาฆบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 26 ก.พ. กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับวัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมประสานงานกับวัดและองค์กรเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมตามแบบวิถีใหม่ มีระบบคัดกรอง การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะการเวียนเทียน เพื่อป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   
    นายอิทธิพลกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมส่วนกลางจัดที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ในวันที่ 26 ก.พ.2564 เวลา 07.00 น. โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่านเพจของกรมการศาสนา ขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทและมาตรการของจังหวัดนั้นๆ อีกทั้งกรมการศาสนายังได้เปิดเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2564.com เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ รวมถึงสติกเกอร์ไลน์ “พี่โชคดี น้องมีบุญ” ให้ประชาชนดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อร่วมส่งความสุข ส่งกำลังใจ ให้คิดดี ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
    นอกจากนี้มีการมอบรางวัลทูตพระพุทธศาสนาแก่นายอธิชาติ ชุมนานนท์ นักแสดงชื่อดัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม และการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์วันมาฆบูชาของกรมการศาสนาอีกด้วย    
    ขณะที่นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติให้งดการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่วัดในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หากจะมีการจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือมาตรการในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ มส.ยังได้พิจารณากรณีที่มีประชาชนเดินทางไปวัดเพื่อทำบุญ เวียนเทียน ขอให้วัดปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด และให้จัดเวียนเทียนเป็นรอบๆ ตามความเหมาะสม หรือกำหนดจุดยืนในการประกอบพิธีในวันดังกล่าวตามความเหมาะสม 
    อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ยังถือว่ามีการระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้างอยู่ ดังนั้นทาง พศ.จึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนใช้วิธีการเวียนเทียนและทำบุญออนไลน์แทนผ่านทางเว็บไซต์ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com โดยสามารถร่วมเวียนเทียนและฟังเทศน์ออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกได้ตั้งแต่วันที่ 24-28 ก.พ.2564.


เห็น "นายกฯ" ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลยูโร" เอาใจคอบอลเลยอยากคุยเรื่องฟุตบอลมั่ง แต่ของผมระดับ "ฟุตบอลโลก" เลยแหละ!

ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"