เพื่อไทยหวั่นร่างรธน.แท้งก่อนพิจารณาวาระ 3


เพิ่มเพื่อน    

28 ก.พ.2564 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวก่อนถึงวันรัฐสภามีมติเห็นชอบการแก้ไขรธน.วาระที่ 3 ในวันที่17 มี.ค. ศาลรธน.จะพิจารณาญัตติของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ ที่ขอให้ศาลรธน.วินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขรธน.ทั้งฉบับ ได้หรือไม่ ซึ่งมีข่าวลือหนาหูว่า อาจจะวินิจฉัยรัฐสภาไม่มีอำนาจ อันจะส่งผลให้ร่างแก้ไขรธน.ที่ผ่านวาระที่ 2 แท้งทันทีว่า เจตนารมณ์ในช่วงยกร่างแก้รธน. ถกเถียงกันมากจนตกผลึกทางความคิดว่า พรรคเพื่อไทยจะเสนอแก้รธน.โดยไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ซึ่งก็เท่ากับแสดงเจตนารมณ์ไม่แก้ทั้งฉบับ เมื่อเข้ามาสู่การพิจารณาในชั้นกมธ. ปรากฎว่า กมธ.มีเจตนารมณ์ชัดเจนเช่นกันว่า ไม่แตะหมวด 1-2 เจตนารมณ์ของพรรคการเมือง และเจตนารมณ์ของ กมธ.ศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เห็นสอดคล้องต้องกันว่า การแก้รธน.ปี 2560 นี้ไม่ต้องการแก้ทั้งฉบับ จึงแสดงเจตนารมณ์ไว้เป็นหลักฐานมาแต่แรกเริ่ม

ประการสำคัญต่อมา คำวินิจฉัยของศาล รธน. ที่ได้วางบรรทัดฐานกระบวนการแก้รธน.ไว้นั้น ศาลรธน.เคยมีคำวินิจฉัยที่ 18 - 22/2555 ไว้ ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยตามรธน.ปี 2550 แต่ปัจจุบันรธน.2550 ถูกยกเลิกไปแล้ว และใช้รธน. ปี 2560 อยู่ โดยกระบวนการแก้ไขรธน.ล้วนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรธน.ปี 2560 มาตรา 256 ทุกประการ นอกจากความเห็นของพรรคการเมืองทุกพรรค นโยบายรัฐบาล กมธ.แก้รธน. และรัฐสภา ล้วนมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันจนรัฐสภาพิจารณาญัตติแก้ รธน.วาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว

ประเด็นหรือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ศาลรธน. ควรนำมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยในประการสุดท้าย เป็นความเห็นทางสังคม และความเห็นทางการเมือง ทั้งจากประชาชนในประเทศ และชาวโลก นั่นก็คือ ความเชื่อมั่นประเทศ แม้เป็นนามธรรม แต่ก็สำคัญยิ่งในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมโลก รัฐธรรมนูญเป็นกติกาสูงสุดของประเทศ ถ้ากติกาที่ออกมาภายหลังการรัฐประหารไม่เป็นธรรม ไม่เป็นกลาง เอารัดเอาเปรียบกัน และไม่เป็นประชาธิปไตย เห็นได้ชัดว่ากระทบความเชื่อมั่นประเทศอย่างยิ่ง ทั้งความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศ ตลอดจนความเชิ่อมั่นของชาวโลก ซึ่งส่งผลด้อยค่าประเทศไทยให้ตกต่ำในสายตาชาวโลกลงอย่างมาก

ปัจจุบันทุกพรรคการเมืองซึ่งมาจากประชาชนล้วนมีมติเห็นชอบกับการแก้รธน. รัฐบาลก็แถลงนโยบาย มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ รธน. รัฐสภาก็ได้ดำเนินการพิจารณาร่าง รธน.ของ กมธ.ในวาระที่ 2 แล้วเสร็จไปเมื่อ 25 ก.พ. เหลือเพียงขั้นตอนให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ วาระที่ 3 ใน 17 มี.ค.64 เท่านั้น ด้วยข้อมูลและเหตุผลที่ไล่เรียงมาเป็นลำดับ ยังไม่รวมการเรียกร้องการแก้รธน.จากภาคประชาชน นิสิต นักศึกษา 

ยังเชื่อว่า ศาลรธน. จะร่วมกันหาทางออกจากปัญหา เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศ  คลี่คลายวิกฤตรัฐธรรมนูญลงได้ ผมและประชาชนจำนวนมาก ยังมีความหวังว่าประเทศไทยจะมีรธน.ของประชาชนในเร็ววัน ไม่อยากไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ เสียทั้งเวลา เสียทั้งงบประมาณ ที่สำคัญ เป็นการดูถูกประชาชน เหมือนเล่นปาหี่ หลอกลวงกันกลางวันแสกๆ หากญัตติแก้รธน.ต้องแท้งลงเสียก่อน ขอคนไทยช่วยกันภาวนาว่า ในการแก้ไขรธน.จากนี้ไปจะเป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"