ยผ. ต่อยอดเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เนรมิต “ถนนสวรรค์ชายโขง”หนุนท่องเที่ยว จ.นครพนม


เพิ่มเพื่อน    

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

จังหวัดนครพนม” มีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนทางธรรมชาติที่สวยงาม กั้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยทัศนียภาพริมน้ำที่สวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติสองฝั่งโขงไทย-ลาว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางจักรยานพร้อมทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม ที่ชาวนครพนมและนักท่องเที่ยวรู้จักกันดีในชื่อของ “ถนนสวรรค์ชายโขง”

 

สืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 ภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ณ จังหวัดนครพนม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบนโยบายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ พิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ดังนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีนโยบายและมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทางจักรยานพร้อมทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง

 

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมฯ ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทางจักรยานพร้อมทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม โดยเริ่มต้นจากหน้าวัดพระอินทร์แปลง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง สิ้นสุดที่บ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง ความยาวรวม 4.749 กิโลเมตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2561 – 2563 ความยาว 4.473 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จความยาว 3.015 กิโลเมตร อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 1.458 กิโลเมตร สำหรับส่วนที่เหลือความยาว 0.276 กิโลเมตร ได้ดำเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว นอกจากโครงการฯ จะช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียดินแดนจากภัยธรรมชาติแล้ว กรมฯ ได้พัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างเขื่อนฯ ด้วยการทำทางเดินเท้า ทางจักรยาน ถนนคอนกรีต ไฟฟ้าส่องสว่างตลอดโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนริมแม่น้ำโขงของจังหวัดนครพนม และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง

 

 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเป็นที่รู้จักในชื่อของ “ถนนสวรรค์ชายโขง” ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวริมโขงแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม มีความโดดเด่น สามารถดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากให้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ภูมิทัศน์ที่สวยงามสองฝั่งโขงไทย-ลาว อย่างใกล้ชิด ตลอดจนสามารถชื่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามอย่างหาดทรายทองศรีโคตรบูร ที่มีลักษณะเป็นคลื่นทรายคล้ายเกล็ดพญานาค หลังจากแม่น้ำโขงลดระดับลง หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาเส้นทางจักรยานของจังหวัดนครพนมที่ทอดยาวตามริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 ไปจนถึงอำเภอธาตุพนม ความยาวกว่า 64 กิโลเมตร

 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมหาศาล นอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งตามแนวเขตแดนของประเทศแล้ว ยังต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยว ตลอดจนรักษาพื้นที่ทำกินของประชาชนได้อีกด้วย...

พลเอก-อนุพงษ์-เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์-เพ็ญพาส กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครพนม ถนนสวรรค์ชายโขง พลเอก-อนุพงษ์-เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์-เพ็ญพาส กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครพนม ถนนสวรรค์ชายโขง พลเอก-อนุพงษ์-เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์-เพ็ญพาส กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครพนม ถนนสวรรค์ชายโขง พลเอก-อนุพงษ์-เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์-เพ็ญพาส กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครพนม ถนนสวรรค์ชายโขง พลเอก-อนุพงษ์-เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์-เพ็ญพาส กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครพนม ถนนสวรรค์ชายโขง พลเอก-อนุพงษ์-เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์-เพ็ญพาส กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครพนม ถนนสวรรค์ชายโขง พลเอก-อนุพงษ์-เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์-เพ็ญพาส กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครพนม ถนนสวรรค์ชายโขง

"โควิด" ก็เหอะ จ๋อยเป็นเหมือนกัน! เมื่อเจอ "ฮามาส-ปาเลสไตน์" กับ "อิสราเอล-ยิว" ถล่มใส่กันแหลก

"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน